Společnost Krajská zdravotní zveřejnila výroční zprávu za rok 2023

Společnost Krajská zdravotní a.s., největší poskytovatel nemocniční péče v České republice, zveřejnila na svém webu výroční zprávu za rok 2023, kterou schválila Valná hromada Krajské zdravotní a.s. dne 22. května 2024.
Loňský rok pro společnost a jejích sedm nemocnic znamenal období dalšího rozvoje a postupu v modernizaci i zajišťování dostupnosti a kvality zdravotní péče.
Více informací se dozvíte právě ve výroční zprávě, která je níže ke stažení.
 

 

 

Výroční zpráva Krajské zdravotní 2023

Výroční zpráva Krajské zdravotní 2023

V Litoměřicích proběhne cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Chodu nemocnice se nedotkne

Avízo Krajské zdravotní: V pondělí 17. června 2024 se složky Integrovaného záchranného systému zúčastní taktického cvičení během simulovaného požáru v objektu vazební věznice v Litoměřicích. Krajská zdravotní umístí v rámci cvičení stan se zdravotnickým personálem s označením AMBULANCE na travnaté ploše v prostoru za hlavní bránou litoměřické nemocnice. Cvičení se běžného chodu litoměřické nemocnice nedotkne, až na možnou zvýšenou hladinu hluku.

Námětem cvičení bude zdolávání požáru v cele litoměřické vazební věznice.

Místo a termín:
Cvičení bude probíhat 17. 6. 2024 v dopoledních hodinách v okolí nemocnice a vazební věznice.
 
Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
Areál litoměřické nemocnice Krajské zdravotní

Areál litoměřické nemocnice Krajské zdravotní

Krajská zdravotní díky dotaci modernizuje jedno z klíčových pracovišť, komplexní onkologické centrum v ústecké nemocnici

Krajská zdravotní uspěla se svou žádostí o finanční podporu z Národního plánu obnovy ČR na modernizaci svého komplexního onkologického centra v ústecké Masarykově nemocnici (KOC KZ). Projekt s názvem „Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC“ získal dotační podporu v hodnotě 146 420 000 Kč bez DPH. Celkové výdaje projektu se předpokládají v hodnotě 177 168 200 Kč. Celkové způsobilé výdaje bez DPH jsou 100% hrazeny z prostředků Evropské unie, DPH pak z Krajské zdravotní. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo Ministerstvo zdravotnictví dne 27. května, ukončení realizace projektu se předpokládá 31. 3. 2026.

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora inovativní vysoce specializované péče o onkologické pacienty a přispění k rozvoji oblasti precizní a personalizované medicíny v KOC KZ.

Dosáhnout tohoto cíle by měla Krajská zdravotní obnovou klíčových zdravotnických přístrojů včetně příslušenství, pořízením nových zdravotnických přístrojů a technologií, nezbytného inovativního vybavení a doplněním informačních technologií – investičního i neinvestičního charakteru v rámci KOC KZ. Jejich prostřednictvím dojde k rozvoji stávající zdravotnické technologie, inovativních metod a postupů s využitím mezioborového přístupu v návaznosti na přesnou diagnostiku k dosažení a určení cílené protinádorové a podpůrné léčby u jednotlivých pacientů s konkrétním typem nádoru.

Předpokladem pro dosažení cíle je i zřízení čistého prostoru (přípravny/laboratoře) na ředění radiofarmak (příprava + kontrola kvality před aplikací + aplikace léčiv) včetně nezbytných komponent (zdravotnická technologie, přístrojové a laboratorní vybavení, které tvoří nedílnou součást laboratoře) pro inovativní diagnostickou a léčební metodu karcinomu prostaty (PSMA). Ta zahrnuje použití pokročilých technologií a aplikaci nových léčiv, prostřednictvím nichž dojde k rozvoji a implementaci pokročilé molekulárně biologické metody umožňující přesnější diagnostiku a personalizovanou cílenější terapii u tohoto typu rakoviny.

„Navýšení celkové kapacity našeho modernizovaného komplexního onkologického centra je dalším cílem projektu. Nákupem nové špičkové zdravotnické techniky a zřízením čistých prostor na ředění radiofarmak včetně nezbytných komponent se očekává zvýšení kvality a dostupnosti poskytování inovativní a vysoce specializované komplexní onkologické péče v našem zdravotnickém zařízení,“ shrnuje MUDr. Aleš Chodacki, ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, co by měla realizace tohoto významného projektu přinést pacientům.

„Krajská zdravotní využívá v co nejvyšší míře celou škálu zdrojů financování, aby mohla modernizovat nemocnice a jejich medicínská pracoviště. A mezi tyto zdroje samozřejmě patří i dotační programy Evropské unie. V rámci zmiňovaného projektu, financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR, dojde jednoznačně ke zkvalitnění poskytované vysoce specializované péče a také k navýšení její dostupnosti. Ve výsledném efektu předpokládáme navýšení počtu ošetření pacientů nejméně o desetinu oproti současnému stavu,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Informace o projektu:

Projekt „Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC“

Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_064/0008250
Rozpočet projektu: 177 168 200 Kč, z toho částka dotace 146 420 000 Kč
Doba trvání projektu: 7. 2. 2024 – 31. 3. 2026
Výzva: č. 8 „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“ z Národního plánu obnovy, 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.
Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. Struktura financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.


Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Onkologie - Centrum komplexní onkologické péče

Onkologie - Centrum komplexní onkologické péče

12.6.2024

Budoucí lékaře a sestry do regionu láká Krajská zdravotní i Ústecký kraj. Finanční pobídky jsou nyní nejvyšší v historii

Nadační fond Krajské zdravotní (NF KZ), vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2024/2025. Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou pracovní poměr v Krajské zdravotní. Podporu budoucích zdravotních sester a lékařů, kteří se zaváží pracovat v nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v ČR současně nabízí také Ústecký kraj. Spojením stipendií obou poskytovatelů tak vzniká studentům zajímavá finanční pomoc pro období jejich náročného studia. Medici mohou získat až 800 000 korun, budoucí zdravotní sestry dosáhnou až na půl milionu korun.

Společnost Krajská zdravotní, která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, chce získat nové lékaře a zdravotní sestry prostřednictvím stipendií. Studenti medicíny mohou od NF KZ získat až 300 tisíc korun, budoucí zdravotní sestry až 250 000 korun, pokud se zaváží k výkonu povolání v některé z nemocnic Krajské zdravotní po dobu minimálně tří let. Stipendijní program pro akademický rok 2024/2025 podpořilo představenstvo Krajské zdravotní pro studenty čtvrtých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro studenty prvních a vyšších ročníků vysokoškolského studia také v oborech všeobecná sestra, radiologický asistent a zdravotnický záchranář, dále pro studenty čtvrtého a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech psycholog a logoped a konečně pro studenty třetích a vyšších ročníků středoškolského studia v oboru praktická sestra – zdravotnický asistent. Stipendijní programy fungují úspěšně již od roku 2009.

Podpořit budoucí lékaře a sestry, kteří se zaváží pracovat ve vybraných nemocnicích v regionu, tedy i v nemocnicích Krajské zdravotní, se rozhodl také Ústecký kraj. Například studenti medicíny mohou, letos poprvé, dostat stipendia i zpětně na studium od 2. ročníku studia – za celou dobu studia tak mohou od kraje získat až 500 000 korun. Stejně tak všeobecné sestry, které dosáhnou až na 250 000 korun. Přihlásit se přitom mohou o stipendium kdykoliv v průběhu roku. „Doposud to fungovalo tak, že student, který si zažádal například až v pátém ročníku, obdržel stipendium jen za pátý a šestý ročník. Nyní, pokud se medik zaváže, že bude pracovat u nás v kraji po ukončení studia a zažádá si o stipendium v pátém nebo i šestém ročníku, započítáme mu i ty roky předchozí, pokud o to bude stát. Podobně to platí pro sestry a další obory“ vysvětluje Ing. Radim Laibl, radní pro oblast zdravotnictví.

Pravidla pro poskytování stipendií vzájemně oba jejich poskytovatelé sladili. „Rád bych poukázal na skutečnost, že lze sčítat stipendium od Nadačního fondu Krajské zdravotní studentům, kteří současně získali stipendium od Ústeckého kraje, čímž pro ně vzniká velmi zajímavá finanční pomoc pro období jejich náročného studia. Věřím, že tato forma podpory s jistotou budoucího uplatnění ve vybrané nemocnici stabilního zaměstnavatele, jakým Krajská zdravotní nepochybně je, bude pro studenty opravdu zajímavá,“ říká MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní. „Řada našich nemocnic prochází, i díky pravidelné podpoře našeho akcionáře, zásadní modernizací. Například naše nové dva pavilony s urgentním příjmem v Děčíně a Chomutově a zcela nový pavilon s kardiocentrem v Ústí nad Labem patří mezi nejmodernější stavby v Ústeckém kraji a proměny čekají i další pracoviště. Věřím, že možnost pracovat v novém, moderním prostředí s nejmodernějším přístrojovým vybavením je pro nastupující mladé lékaře a sestry zajímavým benefitem,“ dodal Štěrba.

Během akademického roku 2023/2024 se do stipendijního programu NF KZ přihlásilo 69 studentů. Pro akademický rok 2024/2025 se mohou studenti hlásit do 20. 10. 2024.

 

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou následovně:

·        poštou na adresu Nadační fond Krajské zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
·        elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu
·        elektronicky do datové schránky Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. – rxn3b7m

Obálka nebo zpráva by měla být označena „Stipendium“. Bližší informace lze získat v pracovních dnech u Karolíny Košvancové, telefon: +420 477 117 952, nebo e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu.

Další podmínky programu, směrnici, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách https://www.kzcr.eu/cz/kz/pro-odborniky/stipendijni-program/.

Stipendijní programy Ústeckého kraje zájemci najdou na: https://www.kr-ustecky.cz/stipendijni%2Dprogram%2Dpro%2Dstudenty%2Dlekarskych%2Da%2Dnelekarskych%2Dzdravotnickych%2Doboru/d-1782958/p1=275718.

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
 

11.6.2024

Resuscitace dítěte má svá specifika. V Prokopni to ukážeme, jak má podle věku pacienta vypadat

Jak přistupovat k resuscitaci dítěte? U dospělého člověka jsme si proces obnovení základních životních funkcí ukázali hned v jednom z prvních dílů, takže již víme, jak na to. Dítě ale není malý dospělý! Tentokrát s MUDr. Miroslavem Jiránkem z Dětské kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem ukážeme, jaká jsou specifika kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dětí a jak k ní přistupovat. Sledujte 32. díl Prokopni to!

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Zleva Prokop Voleník, Miroslav Jiránek a Prokop Seif.

Zleva Prokop Voleník, Miroslav Jiránek a Prokop Seif.

32. díl Prokopni to


Krajská zdravotní otevřela v ústecké Masarykově nemocnici zcela nový pavilon

Ústí nad Labem, 10. června 2024 – Vedení Krajské zdravotní a zástupci Ústeckého kraje slavnostně otevřeli v ústecké Masarykově nemocnici nový moderní pavilon. Jeho součástí jsou operační sály a lůžka oddělení kardiochirurgie, kardiologie, hrudní chirurgie, Kliniky anesteziologie, perioperační medicíny a jednotky intenzivní péče (KAPIM a JIP), i ambulance jednotlivých oddělení. Jde o nemocniční koncept budovy vycházející z nejnovějších trendů.

Nový pavilon je významnou nemocniční stavbou i v rámci České republiky. Investiční akce byla částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, tzv. REACT– EU, s výší dotace 500 000 000 Kč. Z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow, využívá Krajská zdravotní investiční úvěr od Komerční banky, a. s. Celkové cenové náklady jsou bezmála 1,8 miliardy Kč včetně DPH.

„Nový pavilon představuje důležitý posun pro zdravotní péči v našem kraji, proto je dobře, že se Ústecký kraj z pozice jediného akcionáře na výstavbě významně finančně podílel. Jsem hrdý, že Krajská zdravotní má další špičkové pracoviště a že můžeme našim občanům nabídnout odbornou péči a lékařské vybavení na nejvyšší úrovni," vyzdvihl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

„Požadavky na poskytování zdravotních služeb se neustále vyvíjejí. A pokud je cílem zajistit pacientům péči podle dnešních standardů, je nutné do nemocnic investovat. Naším cílem je dlouhodobé, koncepční promýšlení investic do našich nemocnic i v souladu s demografickými trendy,“ uvedl MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, pod niž spadá celkem sedm nemocnic v regionu.

„Otevření nové budovy s kardiocentrem je skvělé nejen pro zdravotníky, ale hlavně pro všechny obyvatele Ústeckého kraje. Po téměř osmi letech příprav a velké podpory vedení Ústeckého kraje se můžeme pochlubit nejmodernějším kardiocentrem v České republice, kde budeme mít k dispozici tři špičkové angiolinky včetně hybridního sálu a dva operační sály pro kardiochirurgii. Budova je i po stavební stránce velice zdařilá a nabízí velkorysé prostory pro budoucí pacienty. Musím velice poděkovat všem, kteří se na vzniku tohoto krásného centra podíleli a garantovat jim, že uděláme vše pro to, aby budoucí pacienti byli s naší péčí spokojeni,“ kvituje ředitel ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki.

„Obyvatelé Ústeckého kraje se dočkali moderního centra komplexní kardiovaskulární léčby, které pomůže zlepšit dostupnost této vysoce specializované péče přímo v kraji,“ říká generální ředitelka Krajské zdravotní MUDr. Taťána Soharová.

Stavbu nového pavilonu projektoval architektonický a projektový ateliér Domy architects pod vedením Ing. arch. Michala Juhy a Ing. arch. Jana Topinky. „Pavilon s kardiocentrem je unikátní stavbou v tom ohledu, že nejen přináší významný impuls kardiologii a kardiochirurgii, ale současně rozvíjí podstatné části nemocnice, a to intenzivní péči a operační trakt. Samotné kardiocentrum je komplexním pracovištěm od ambulantní a jednodenní péče až k vysoce specializované kardiochirurgii. V operačním traktu je mimo jiné vybudován nejmodernější hybridní sál v České republice,“ dodává Juha.

Zhotovitelem stavby je Sdružení společností s názvem „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova nemocnice“ s vedoucím členem sdružení společností Metrostav a.s.

 

Kapacity pracovišť v nové budově:

Centrální operační sály

•        7 operačních sálů (5 sálů standardních a 2 sály hybridní s angiolinkou, jeden s magnetickou rezonancí) – jeden ze sálů přísluší ke kardiologii

Kardiologie
•        3 operační sály (hybridní s angiolinkou)
•        30 standardních lůžek
•        6 lůžek denní stacionář
•        16 lůžek JIP (akutní příjem)

Kardiochirurgie
•        2 operační sály
•        15 standardních lůžek
•        7 lůžek intermediárních
•        7 lůžek JIP

Hrudní chirurgie
•        25 standardních lůžek

KAPIM a JIP
•        12 lůžek JIP
•        12 lůžek KAPIM

Ambulance – centrální umístění
– přísluší ke kardiologii, kardiochirurgii a hrudní chirurgii
•        11 ordinací

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
E-mail: petra.roubickova@kzcr.eu
Nově otevřený pavilon J v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní. Babis_Soharova_Schiller_Brabcova_Chodacki_Volf

Nově otevřený pavilon J v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní. Babis_Soharova_Schiller_Brabcova_Chodacki_Volf


Světový den boje proti mozkovým nádorům

Jako každý rok, je 8. červen den věnovaný osvětě, zvyšování povědomí o mozkových nádorech, jejich diagnostice a léčbě. Dle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky onemocní v Česku zhoubným novotvarem mozku přibližně 8 lidí ze 100 tisíc ročně a přitom při včasné diagnostice a léčbě lze významně zlepšit kvalitu a délku života. 8. červen je i dnem podpory pacientů s tímto onemocněním a jejich nejbližšího okolí, výzev a překážek kterým pacienti, jejich rodiny i pečovatelé čelí. Připomínáme si potřebu výzkumu těchto onemocnění, možností jejího odhalení, zlepšování péče u jednotlivých typů nádorů, ale i možností prevence a vůbec předcházení vzniku tohoto onemocnění.

Co by běžný člověk měl o tomto onemocnění vědět? Příznaky mozkových nádorů mohou být nápadné, jako postupně se rozvíjející ochrnutí či porucha citlivosti končetiny nebo končetin, zhoršující se vyjadřování, mluvení či zmatenost. Může se projevovat změnou osobnosti, chování, bolestmi hlavy a závratí, přičemž symptomy se často prolínají. Pakliže některý z příznaků rozpoznáte, pak je vhodné kontaktovat lékaře, neurologa, který posoudí a provede prvotní diagnostiku. A v případě nálezu pak v multidisciplinárním týmu spolu s radiology, neurochirurgy, rehabilitačními pracovníky, fyzioterapeuty, logopedy a dalšími hledají společnými silami cesty, jak pacientovi co nejvíce pomoci.

Jsme rádi, že Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má statut neuroonkologického centra a řešení nádorů mozku pod hlavičkou neurochirurgické kliniky je na světové úrovni.

7.6.2024

Dětská pohotovost v Nemocnici Most bude o víkendu 8. a 9. června uzavřena

Z důvodu absence dětského praktického lékaře bude o víkendu 8. a 9. června UZAVŘENA dětská pohotovost v Nemocnici Most.
K dispozici vám budou lékaři na nejbližších pohotovostech v okolí. Kontakty na jednotlivé ordinace, popř. další ordinace, které lze navštívit, najdete na stránkách Ústeckého kraje zde: https://bit.ly/pohotovostÚK
Omlouváme se za způsobené potíže, které nevznikly na naší straně a děkujeme za pochopení.

6.6.2024

Projekt neurochirurgické kliniky pomáhá zachytit mozkovou výduť u kuřaček po vzoru kliniky v Bostonu

S ojedinělým projektem pro ženy kuřačky ve věku od 30 do 60 let přichází Neurochirurgická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, které spolupracuje s nejvýznamnějšími světovými kapacitami po celém světě, začalo nabízet preventivní vyšetření k vyloučení aneurysmatu, mozkové výdutě. Včasné ošetření prokázaného aneurysmatu je nejlepší prevencí krvácení při jeho prasknutí, které může končit i smrtí.

Ženy z inkriminované skupiny se tak nově mohou přihlásit na klinice v ústecké Masarykově nemocnici k vyšetření, které nebezpečí prasknutí mozkové výdutě u kuřaček eliminuje.

„Náš projekt navazuje na výsledky studie, kterou uskutečnil v americkém Bostonu profesor Christopher Ogilvy. Oni zjistili, že u kouřících žen ve věku 30-60 let může být až 19 % mozkových aneurysmat. To znamená, že ze stovky vyšetřených jsme očekávali u devatenácti výduť. Je výborné, že se podařila spolupráce s praktickými lékaři v Ústí nad Labem a máme díky nim pilotní vzorek pacientek. Plánujeme vyšetřování i v naší nemocnici a osvětu také v dalších institucích, aby se ženy kuřačky hlásily a nechaly si provést magnetickou rezonanci mozku,“ vysvětluje přednosta kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Vyšetření samotné je podle profesora Sameše velmi neinvazivní a jeho výtěžnost obrovská: když se aneurysma objeví v neprasklém stavu, dá se vyřešit buď operací s použitím klipu nebo spirálky. Tím se zamezí prasknutí aneurysmatu. Jestliže k ošetření nedojde a aneurysma praskne, podle statistik třetina pacientů rupturu nepřežije, třetina skončí s neurologickým postižením a jen třetina z nich se vrací do normálního života. „Ošetření neprasklého aneurysmatu je málo rizikovou operací. Ale jestliže výduť praskne, doslova nastává boj o pacientův život,“ upozorňuje neurochirurg.

V celém světě se výskyt aneurysmatu průběžně sleduje. V posledních pěti letech se incidence mírně snižuje díky tomu, že pacienti méně kouří, více se léčí vysoký krevní tlak a také proto, že je větší dostupnost vyšetření magnetickou rezonancí. A právě při magnetické rezonanci mozku pro jinou potíž, jako je bolest hlavy, závratě, se část aneurysmat podaří zachytit. „Pokud to shrneme: Incidence je 10 pacientů s prasklou výdutí na 100 000 obyvatel za rok. Naše pracoviště má spád jeden milion obyvatel, takže bychom měli vidět ročně 100 pacientů. Jedna třetina zemře, a tudíž se k nám nedostane. Takže my ošetříme ročně 60-70 aneurysmat. Vychází to tedy přesně,“ uzavírá profesor Sameš.

 

Kontakt v případě zájmu o vyšetření pouze na níže uvedený email nebo telefon:

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

e-mail: iveta.filova@kzcr.eu

telefon: 477 112 873

 

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Telefon: 739242382
Email: petra.roubickova@kzcr.eu
 

4.6.2024

Nemocnice Děčín Krajské zdravotní zve k bezplatnému vyšetření trombózy

Krajská zdravotní se připojuje ke společnosti Gennet na Dni trombózy. Hlavním cílem tohoto dne je zvyšovat povědomí o riziku trombózy a o možnostech, jak vzniku sraženiny v cévním řečišti předcházet. Za určitých okolností se totiž mohou v cévách lidského organismu vytvořit sraženiny, které mohou v krajních případech znamenat ohrožení života. Toto ohrožení se může týkat každého z nás. Ohrožuje vás trombóza? Zjistěte to ZDARMA, BEZBOLESTNĚ A RYCHLE!

Pokud odpovíte alespoň jednou ano na níže položené otázky, pak je pro vás toto vyšetření vhodné.

  • Prodělali jste vy sami nebo máte v rodině trombózu, srdeční infarkt nebo mrtvici?
  • Užíváte hormonální antikoncepci nebo substituci?
  • Máte autoimunitní onemocnění?
  • Jste kuřák a máte nadváhu?
  • Máte sedavé zaměstnání nebo často létáte?

 

Využijte Dne trombózy v Nemocnici Děčín a dorazte k nám 7. června v čase 9:00-17:00 hodin na adresu Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, Děčín a nechte se otestovat.

Poskytneme vám ZDARMA vyšetření trombofilních mutací v hodnotě 800 Kč. Vyšetření je bezbolestné, vzorek se získá stěrem ze sliznice úst. Výsledky obdržíte za dva týdny. 

POZOR, kapacita účastníků pro testování je omezena na 400 osob. 

Nejlepší obrana proti nemocem je prevence!


Prosím, čekejte