Naše mise

Zajišťovat komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči primárně obyvatelům Ústeckého kraje. 

Naše vize

 • Usilujeme o dodržování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé naší společnosti a budujeme špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci.
 • Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.
 • Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých pracovníků.
 • Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí.

Etický kodex zaměstnanců Krajské zdravotní

Krajská zdravotní, a.s., sdružující sedm nemocnic zajišťuje komplexní, kvalitní, bezpečnou a dostupnou zdravotní péči. Usiluje o dodržování jednotných standardů  poskytované zdravotní péče a dalších služeb v celé společnosti a buduje špičková zdravotnická centra prosazující se i v mezinárodní konkurenci. Vyznává hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči  klientům. Chce být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou institucí, umožňující kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých zaměstnanců. Chce být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí.

 • Zaměstnanci, kteří jsou zdravotnickými pracovníky, respektují etický kodex své profese
 • Etický kodex České lékařské komory 
 • Etický kodex České stomatologické komory 
 • Etický kodex České lékárnické komory 
 • Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester
 • Etický kodex fyzioterapeuta Unie fyzioterapeutů ČR 
 • Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů Ministerstva zdravotnictví ČR

Zaměstnanci respektují práva pacientů dle

 • Kodexu práv pacientů Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Charty práv hospitalizovaných dětí Ministerstva zdravotnictví ČR

Zaměstnanci uplatňují prozákaznický přístup

 • Součástí léčebného a ošetřovatelského procesu je důvěra. Zaměstnanci, a to zejména ti, kteří jsou zdravotnickými pracovníky, respektují při poskytování zdravotní péče v maximálním možném rozsahu autonomii a právo na sebeurčení pacientů.
 • Zaměstnanci ctí právo pacienta na profesionální přístup při řešení jeho potřeb.
 • Přístup zaměstnanců k pacientům i klientům společnosti je rovný, vstřícný, korektní a diskrétní.
 • Zaměstnanci dodržují pravidla slušného a společensky korektního chování (pozdrav, oslovení, představení se, uvítání), včetně odpovídajícího způsobu oblékání.
 • Zaměstnanci jsou si vědomi citlivosti informací o pacientech a klientech a zachovávají o nich mlčenlivost.
 • Zaměstnanci se kriticky nevyjadřují k činnosti jiných poskytovatelů zdravotní péče a jejich zaměstnanců před pacienty a klienty.

Práce v týmu

 • Zaměstnanci dbají na dobré interpersonální vztahy mezi kolegy, mezi podřízenými a nadřízenými, kladou důraz na profesionalitu, včetně profesionality multidisciplinárního týmu při řešení svěřených úkolů. 
 • Zaměstnanci předávají své praktické i odborné zkušenosti svým kolegům.
 • Případné výhrady k práci ostatních zaměstnanců a návrhy ke zlepšení vyjadřují zaměstnanci vždy v interní diskusi na vhodném místě a vhodným způsobem.
 • Zaměstnanci využívají ombudsmana jako garanta objektivity řešení interních i externích stížností, návrhů a připomínek.

Závazek managementu společnosti vůči zaměstnancům

 • Příkladně naplňovat misi, vizi a strategii společnosti.
 • Trvale rozvíjet dialog mezi zaměstnanci a managementem.
 • Respektovat názory zaměstnanců.
 • Aktivně se podílet na zajišťování kvality systému řízení a jeho neustálém zlepšování.
 • Nepodporovat a netolerovat podvodné jednání, šíření nepravdivých informací, korupci, klientelismus, střet zájmu a porušování pravidel hospodářské soutěže.
 • Nepřipouštět jakoukoliv formu diskriminace, přímou či nepřímou, obtěžování v jakékoli formě.
 • Ctít svobodu sdružování, ochranu soukromí, kolektivní vyjednávání.
 • Nabídnout možnost vznášet opodstatněné podněty a stížnosti způsobem, který zajistí jejich řádné přezkoumání, případně účinnou a rychlou nápravu, a to bez jakýchkoliv obav z následného postihu

Závazek zaměstnanců vůči společnosti

 • Zaměstnanci jsou loajální vůči společnosti.
 • Zaměstnanci dbají o zachování a rozvoj dobrého jména společnosti.
 • Zaměstnanci chrání interní informace a brání jejich úniku či zneužití pro získání neoprávněných výhod, současně nezneužívají získané informace pro osobní prospěch a pro jakoukoliv činnost, která by byla v rozporu s právním řádem ČR nebo s pravidly a hodnotami obsaženými v tomto kodexu.
 • Komunikace s veškerými sdělovacími prostředky probíhá výhradně prostřednictvím pověřených osob.
 • Zaměstnanci usilují při plnění pracovních povinností o důsledné zachování profesionální integrity a poctivosti.
 • Zaměstnanci nepřijímají ani neposkytují žádné neoprávněné výhody jakéhokoliv druhu.
 • Zaměstnanci aktivně dbají o trvalé uplatňování zásad obsažených v tomto kodexu, nepřehlížejí jeho porušování a respektují veškeré interní směrnice směřující k jeho naplňování.

Prosím, čekejte