Projekty

Projekt „Obnova a inovace pro rozvoj vysoce specializované onkologické péče a personalizované medicíny v rámci KOC“

·       Registrační číslo projektu: CZ.31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008250

·       Rozpočet projektu: 177 168 200,00 Kč z toho částka dotace: 146 420 000,00 Kč

·       Výzva: č. 8 „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“ z Národního plánu obnovy, 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče.

Výstup projektu:

Rozvoj a podpora vysoce specializované onkologické péče v KOC KZ. Předmětem je nákup špičkových technologií (přístrojové vybavení, zdrav. technologie, další vybavení a pořízení ICT) a zřízení přípravny na ředění radiofarmak vč. nezbytných komponent pro inovativní diagnostickou a léčební metodu karcinomu prostaty pro rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj a podpora inovativní vysoce specializované péče o onkologické pacienty a přispění k rozvoji oblasti precizní a personalizované medicíny v KOC KZ, definované indikátory Národního plánu obnovy pro Aktivitu B, a to:

 

- nákupem špičkových technologií, respektive obnovou klíčových zdravotnických přístrojů vč. příslušenství, pořízením nových zdravotnických přístrojů a technologií, nezbytného inovativního vybavení, dalšího vybavení a doplněním informačních technologií - investičního i neinvestičního charakteru v rámci KOC KZ, prostřednictvím nichž dojde k rozvoji stávající zdravotnické technologie, inovativních metod a postupů s využitím mezioborového přístupu v návaznosti na přesnou diagnostiku k dosažení a určení cílené protinádorové a podpůrné léčby u jednotlivých pacientů s konkrétním typem nádoru (všechny typy onkologických diagnóz, vzácná i dědičná nádorová onemocnění),

 

- zřízením čistého prostoru (přípravny / laboratoře) na ředění radiofarmak (příprava + kontrola kvality před aplikací + aplikace léčiv) vč. nezbytných komponent (zdravotnická technologie, přístrojové a laboratorní vybavení, které tvoří nedílnou součást laboratoře) pro inovativní diagnostickou a léčební metodu karcinomu prostaty (PSMA), která zahrnuje použití pokročilých technologií a aplikaci nových léčiv, prostřednictvím nichž dojde k rozvoji a implementaci pokročilé molekulárně biologické metody umožňující přesnější diagnostiku a personalizovanou cílenější terapii u tohoto typu rakoviny.

 

Dalším cílem, kterého se docílí nákupem nové špičkové zdravotnické techniky uvedené výše, bude zvýšení kvality a dostupnosti poskytování inovativní a vysoce specializované komplexní onkologické péče a v neposlední řadě zřízením čistých prostor (přípravny / laboratoře) na ředění radiofarmak vč. nezbytných komponent se očekává navýšení celkové kapacity modernizovaného zdravotnického zařízení KOC KZ.

 

Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Struktura  financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.

Projekt „Přestavba prostor pro neurorehabilitaci a revitalizace akutní rehabilitace“

·       Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_064/0008291

·       Rozpočet projektu: 59 895 000,00 Kč z toho částka dotace: 49 500 000,00 Kč

·       Výzva: č. 7 „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora léčebné rehabilitace
v rámci poskytovatelů vysoce specializované cerebrovaskulární a traumatologické péče I. typu“ z Národního plánu obnovy, 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče.

Výstup projektu:

Revitalizace akutní rehabilitace rekonstrukcí a zkapacitněním stávajících prostor oddělení rehabilitace, které je umístěno v přízemí budovy B v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Projekt směřuje přestavbou původně rozsáhlého úseku vodoléčby ke zvýšení prostorové terapeutické kapacity, která bude využívána jako neurorehabilitační zázemí společně pro lůžkové a ambulantní pacienty.

Cíle projektu:

Projekt díky přestavbě původně rozsáhlého a ne zcela efektivně rozloženého úseku vodoléčby zajistí zvýšení prostorové terapeutické kapacity, která bude využívána jako neurorehabilitační zázemí společně pro lůžkové a ambulantní pacienty a tím bude zajištěno zvýšení dostupnosti rehabilitační péče pro pacienty v přímé návaznosti na péči v centrech vysoce specializované péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ale i pro pacienty překládané a dojíždějící  ze spádových oblastí Děčína, Teplic v Čechách a Litoměřic ke specializované a robotické rehabilitaci či k léčbě botulotoxinem v návazné ambulantní péči.

Cílem projektu je zejména:

-           Zvýšení kapacity rehabilitace

-           Rozšíření o nové moderní rehabilitační metody

-           Efektivnější využití stávajících prostor

-           Zkvalitnění poskytované vysoce specializované péče

-           Znovuobnovení provozu stávajícího bazénu a vodoléčby pro rehabilitaci pacientů.

-           Navýšení dostupnosti, tedy počtu ošetření pacientů minimálně o 10 %. 

 

Projekt je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

Struktura  financování uznatelných výdajů je 100% z Evropské unie.

 

Projekt MATBIOMED - Materiály a technologie pro bioaplikace a medicínu

·       Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008398

·       Rozpočet projektu KZ: 4 717 414,19 Kč, z toho částka dotace: 4 481 543,48 Kč

·       Výzva 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI z Operačního programu Jan Amos Komenský

Popis projektu:  Projekt je zaměřen na posílení mezisektorové spolupráce mezi výzkumnými institucemi a aplikační sférou v regionu Ústecko-chomutovské aglomerace v oblasti nano(bio)technologií a nanomateriálů pro medicínské, veterinární a diagnostické aplikace, tj. oborech s vysokým inovačním potenciálem a generovanou přidanou hodnotou. Projekt bude realizován na základě spolupráce významných výzkumných institucí v regionu – UJEP a KZ, a.s., výzkumnou institucí BTÚ AVČR, v.v.i. a zástupcem aplikační sféry, firmou Dyntec spol. s r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 95% z Evropské unie, 5% z rozpočtu Krajské zdravotní, a.s.

Projekt „Nemocniční informační systém pro Nemocnici Litoměřice, a.s.“

·       Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006593

·       Celkové náklady projektu: 35 771 742,12 Kč, z toho přijatá dotace: 30 405 980,78 Kč

·       Výzva: č. 26 eGovernment I. z Integrovaného regionálního operačního programu

Výstupem projektu bude nový informační systém, který umožní provádění odpovídajících činností a procesů v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Litoměřice, o.z. za použití moderních technologií, aktualizovaných procesů a zajistí lepší zpřístupnění takových činností za účelem lepšího a efektivnějšího poskytování zdravotní péče. Nový IS bude mít i pozitivní dopady na práci s daty, možnosti jejich zpracování i možnosti jejich výměny.

Cíle projektu:

·       Nasazení a spuštění do řádného provozu nového moderního nemocničního informačního systému, který bude sloužit pro:

o   rozšířenou elektronickou komunikaci eRecept, a eNeschopenka

o   vedení elektronické zdravotnické dokumentace

o   objednávání pacientů k vyšetření přes online diáře

o   vedení ošetřovatelské dokumentace

o   zvýšení efektivity zdravotnického systému

o   zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb.

·       Nasazení a spuštění do řádného provozu nového systému PACS, který bude sloužit pro moderní výměnu a zpracování obrazové dokumentace.

·       Zajištění provozní spolehlivosti a bezpečnosti nově vybudovaného nemocničního informačního systému.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.

Projekt „Rozšíření kybernetické bezpečnosti v Krajské zdravotní, a.s. DC3“

·       Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/0.0/22_003/0000046

·       Rozpočet projektu: 49 999 998,97 Kč, z toho částka dotace: 42 499 999,12 Kč

·       Výzva: č. 3 Kybernetická bezpečnost (SC 1.1) z Integrovaného regionálního operačního programu
        2021-2027

Potřeba realizace projektu vyplývá ze záměrů KZ zvýšit zabezpečení vůči vnějším kybernetickým zásahům. Výstupem projektu bude 96 nových prvků k zajištění odpovídajících standardů kybernetické bezpečnosti.

Aktivity projektu: V rámci tohoto projektu budou realizovány následující aktivity/technická bezpečnostní opatření:

• Fyzická bezpečnost
• Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
• Nástroj pro ověřování identity uživatelů
• Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
• Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
• Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.


Projekt „Obnova a doplnění vybavení pracoviště následné péče v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

·       Registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/0.0/22_031/0002160

·       Rozpočet projektu: 40 227 714,33 Kč z toho částka dotace: 34 193 557,19 Kč

·       Výzva: č. 31 Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče z Integrovaného   

        regionálního operačního programu 2021-2027

Výstupem projektu bude pořízení přístrojového vybavení pro oddělení rehabilitační následné péče v Krajské zdravotní, a.s., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, jako jsou např. motorové dlahy, trenažery končetin, dynamický chodník pro nácvik chůze, hydromasážní vany a vířivky, terapeutický laser a řada dalších.

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím pořízení nového přístrojového vybavení pro oddělení následné rehabilitační péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem:

o   zvýšit kvalitu poskytované následné péče;

o   zvýšit dostupnost poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami;

o   zachovat či zvýšit návaznost péče v rámci zdravotnického systému v regionu;

o   zajistit dostupnost následné péče v území přípustném výzvou;

o   zvýšit návaznost na centra vysoce specializované péče.

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.


Projekt „Kybernetická bezpečnost v Nemocnici Litoměřice, a.s.“

·       Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006944

·       Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 074 794,76 Kč z toho částka dotace: 9 413 575,54 Kč

·       Výzva: č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší zavedení technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, kdy tato opatření budou zabezpečovat určené a vymezené provozní informační systémy žadatele (tj. Nemocnice Litoměřice, a.s.) a dále vymezené komunikační systémy žadatele.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění požadavků daných zákonem číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), tj.  v souhrnu zajištění a zvýšení bezpečnosti vyjmenovaných informačních a komunikačních systémů Nemocnice Litoměřice, a.s., které dnes nesplňují standardy kybernetické bezpečnosti dané uvedeným zákonem.

Výstupem předkládaného projektového záměru, resp. výstupem realizace projektu jsou nové prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v prostředí nemocnice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.


Projekt „Modernizace provozního informačního systému Nemocnice Litoměřice, a.s.“

·       Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005918

·       Celkové způsobilé výdaje projektu: 11 846 044,10 Kč z toho částka dotace: 10 069 137,47 Kč

·       Výzva: č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního operačního programu

Projekt řeší modernizaci provozního IS Nemocnice Litoměřice, a.s. Nově je pořizován portál zaměstnance, nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů, Servis Desk (pro řízení interních požadavků) a Asset Management (nástroj pro evidenci majetku). Sjednocujícím prvkem je implementovaný Identity Management. Součástí projektu je i pořízení nezbytné informační infrastruktury, na které bude IS provozován a koncových zařízení (dokumentový skener, PC).

Pro projekt byly vydefinovány tyto cíle:

·       Vytvořit a zavést portál zaměstnance jako jednotné prostřední pro publikaci aktualit a informací ze strany vedení nemocnice, pro přístup k řídicím dokumentům, znalostní bázi nemocnice a personalizovaným dokumentům pro zaměstnance,

·       Nastavit a uvést do praxe procesy v oblasti ukládání, sdílení, zpřístupňování a výměny dokumentů v rámci organizace, a to za pomoci aplikační podpory pro řízenou dokumentaci a oběh dokumentů,

·       Zvýšit úroveň vykonávání vybraných interních procesů (typicky žádanky) a umožnit řízení a vyhodnocování jejich kvality prostřednictvím nástroje servis desk,

·       Umožnit automatizovanou (rychlou) evidenci technických informací o (nejen) IT majetku organizace,

·       Vybudovat identitní systém, který umožní automatizovanou správu identit zaměstnanců, externích spolupracovníků a dodavatelů a bude řídit přístupy všech typů identit do IS provozovaných v nemocnici, tj. v souhrnu zvýší zabezpečení dat a zefektivní řízení přístupu k datům nemocnice,

·       S ohledem na postupující elektronizaci interních procesů nemocnice zajistit dostupnost informačního systému prostřednictvím rychlé, spolehlivé a bezpečné infrastruktury.

Výstupem projektu je modernizovaný provozní informační systém Nemocnice Litoměřice, a.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 15% z rozpočtu žadatele.Realizované projekty:

„Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
„Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
„Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z.“
„Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Most, o.z."
„Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o.z."
„Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z."
„Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice, o.z.“
„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“
„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z.“
„Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth" 

Více

Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

 • Nositel projektu: Krajská zdravotní, a.s./Nemocnice Litoměřice, a.s.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553
 • Název výzvy: Výzva č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“
 • Prioritní osa: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Investiční priorita: IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
 • Specifický cíl: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • Celkové náklady projektu: 98 890 131,29 Kč
 • Poskytnutí dotace: 84 056 611,57 Kč
 • Realizace projektu do: 30. 4. 2021

 

Stručný popis projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bylo dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni.
1.9.2020

GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO „PROGRAM MOBILITA“

ŠKODA AUTO se aktivně zapojila do boje proti šíření pandemie koronaviru a také po skončení nouzového stavu podpořila řadu organizací, které pomáhají těm, kdo pomoc potřebují nejvíce. Zdravotním a sociálním službám, které poskytují terénní pomoc ohroženým spoluobčanům v České republice, věnovala 100 vozů ŠKODA OCTAVIA v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun.

Mezi podpořenými organizacemi je také Krajská zdravotní, a.s., která bude nový vůz Škoda Octavia využívat pro potřeby Mobilního hospice Masarykovy nemocnice. Mobilní hospic pečuje o umírající pacienty (vč. dětských) v jejich vlastním sociálním prostředí. Jedná se o pacienty v terminálním stadiu zejména onkologických, ale i neonkologických onemocnění (kardiologických, neurologických, respiračních). Tým Mobilního hospice MN pracuje pod Onkologickým oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a je tvořen 6 lékaři, koordinátorem/zdravotním bratrem, 6 všeobecnými sestrami (2 plný úvazek, 4 částečný), spolupracují psycholožky, kaplan. Personál je speciálně vzdělán a školen v paliativní péči. Tým pracuje od 1. 9. 2014. Působnost Mobilního hospice MN je oblast táhnoucí se podél hranice od Děčína přes Ústí nad Labem, Teplice až do Bíliny. Je jediným mobilním hospicem v této oblasti, nejbližším dalším hospicem je mobilní hospic při Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích.

Krajská zdravotní, a.s. vůz převzala dne 31. 8. 2020.
Škoda

Škoda

NÁZEV PROJEKTU: PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH 2024 

Číslo projektu: U-46-20

Doba realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Výše dotace: 527 000 Kč

Cílem projektu je poskytování substituční a buprenorfinové léčby drogově závislým pacientům z Ústeckého kraje. Cílem léčby je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách a také rodinná a sociální stabilizace.


NÁZEV PROJEKTU: PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH 2023

Číslo projektu: U-46-20

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Výše dotace: 512 000 Kč

Cílem projektu je poskytování substituční a buprenorfinové léčby drogově závislým pacientům z Ústeckého kraje. Cílem léčby je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách a také rodinná a sociální stabilizace.


NÁZEV PROJEKTU: PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH 2022

Číslo projektu: U-46-20

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Výše dotace: 411 167,91 Kč

Cílem projektu je poskytování substituční a buprenorfinové léčby drogově závislým pacientům z Ústeckého kraje. Cílem léčby je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách a také rodinná a sociální stabilizace.


NÁZEV PROJEKTU: PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH 2021

Číslo projektu: U-46-20

Doba realizace projektu: 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Výše dotace:
 404 000 Kč

Cílem projektu je poskytování substituční a buprenorfinové léčby drogově závislým pacientům z Ústeckého kraje. Cílem léčby je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách a také rodinná a sociální stabilizace.


Název projektu: PROGRAM SUBSTITUČNÍ LÉČBY ZÁVISLÝCH NA OPIOIDECH 2020

Číslo projektu: U-46-20

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Výše dotace: 400 000 Kč

Cílem projektu je poskytování substituční a buprenorfinové léčby drogově závislým pacientům z Ústeckého kraje. Cílem léčby je pacienta začlenit zpět do běžného života bez závislosti na návykových látkách a také rodinná a sociální stabilizace.

Více

pořízení speciálního lůžka k rehabilitaci dětí

Z nadačního příspěvku Nadace AGROFERT byl pořízen rehabilitační stůl pro Dětské a dorostové odd. Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2022 – 12/2022

Výše dotace: 43 742,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen rehabilitační stůl pro fyzioterapii dětí (Vojtův stůl) pro provoz Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Most, o.z.

Rehabilitační stůl je pro provoz rehabilitace zásadní pomůcka, k terapii je využíván každým pacientem, který na rehabilitaci dochází nebo ji má indikovanou v rámci hospitalizace.

 

Kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19
u poskytovatele akutní lůžkové péče v Krajské zdravotní, a.s.

Číslo projektu: 36/2023/MON/CAU

Doba trvání projektu: 17.3.2023 – 31.12.2023

Dotační program: Dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID 19

Výše dotace: 67 663 122,32 Kč

Popis projektu: Zajištění kompenzace nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním COVID-19 u poskytovatelů akutní lůžkové péče, kteří nejsou přímo řízenými organizacemi MZ ČR nebo poskytovateli zřizovanými ostatními centrálními orgány, a tím i zajištění odolnosti českého zdravotního systému vůči budoucím vlnám epidemie COVID-19 či jiných infekčních onemocnění.   


PREVENCE NEGATIVNÍCH DOPADŮ PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZÁTĚŽE PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19 V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - 2023

Číslo projektu: 82/2023/BEN/CAU

Doba trvání projektu: 20.2.2023 – 31.12.2023

Dotační program: Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023

Výše dotace: 6 841 725,04 Kč

Účelem dotace je krytí nefinančních benefitů našich zaměstnanců (zdravotníků) za účelem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. Benefit je určen na zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách. Maximální výše příspěvku pro 1 zdravotníka je stanovena na 8 000 Kč.  


PREVENCE NEGATIVNÍCH DOPADŮ PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZÁTĚŽE PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19 V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - 2021

Číslo projektu: 12/2021/BEN/CAU

Doba trvání projektu: 28.6.2021 – 31.12.2021

Dotační program: Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 

Výše dotace: 13 095 521,46 Kč

Účelem dotace je krytí nefinančních benefitů našich zaměstnanců (zdravotníků) za účelem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. Benefit je určen na zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách. Maximální výše příspěvku pro 1 zdravotníka je stanovena na 8 000 Kč.  


ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19 PRO ROK 2021

Doba trvání projektu: 9.4.2021 – 31.12.2021

Dotační program: Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021

Výše dotace: 626 851 694 Kč

Ve výplatě za měsíc duben 2021 byly zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., kteří pracovali za ztížených podmínek v důsledku pandemie COVID-19 v období 1.10.2020 – 28.2.2021, dle skutečně odpracovaných hodin vyplaceny mimořádné odměny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.


PODPŮRNÝ A PALIATIVNÍ TÝM MASARYKOVY NEMOCNICE

Doba trvání projektu: 1.6.2019 – 28.2.2021

Výše dotace: 3 899 789 Kč

Dotační program: Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče

Cílem projektu je vytvoření konziliárního týmu paliativní péče, který bude systematicky zajišťovat paliativní péči pro hospitalizované pacienty napříč odděleními nemocnice. Dále dojde k dalšímu vzdělávání členů týmu v oblasti paliativní péče.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“  (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/podpora-paliativni-pece-nemocnicni_3984_8.html

https://www.paliativa.cz/podpora-paliativni-pece-v-nemocnicich/o-projektu/popis-projektu


SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Doba trvání projektu: 1.7.2020 – 31.8.2022

Dotační program: Program specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie
Výše dotace: 1 301 624 Kč

Cílem programu je zvýšit počet dětských neurologů v České republice, a to prostřednictvím podpory specializačního vzdělávání vybraných lékařů v oboru dětská neurologie, které jim umožní přistoupit k atestační zkoušce. Konečným cílem Programu je pak samotné složení atestační zkoušky účastníky a získání specializované způsobilosti v oboru dětská neurologie. V Krajské zdravotní, a.s. je z programu podpořena jedna lékařka.

Program specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie (dále jen „Program“) je součástí projektu „Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie“ (dále jen „Projekt“), reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008219, realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Tento Projekt je financován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/specializacni-vzdelavani-v-oboru-detska-neurologie/


ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID-19

Doba trvání projektu: 5.10.2020 – 31.12.2020

Dotační program: Program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19

Výše dotace: 521 669 204,83 Kč

Ve výplatě za měsíc říjen 2020 byly zaměstnancům Krajské zdravotní, a.s., kteří pracovali za ztížených podmínek v důsledku pandemie COVID-19 v období 1.3.2020 – 31.5.2020, dle skutečně odpracovaných hodin vyplaceny mimořádné odměny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

PROJEKT PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II (POVEZ II)

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10.10.2022 – 30.10.2022

Výše dotace: 35 738,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu absolvuje vybraný zaměstnanec Krajské zdravotní, a.s. Expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů. Z projektu bude hrazeno kurzovné a náhrada mzdy zaměstnance za dobu vzdělávání.

Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutika, REG. Č. NU23-08-00307

Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (řešitel: Mgr. Olga Janoušková, Ph.D.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.)

                        Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (spoluřešitel: doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.)

                        Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. (spoluřešitel: doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.)

                        Fakultní nemocnice Hradec Králové (spoluřešitel: MUDr. Petr Krůpa, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2023 – 31. 12. 2026

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je studium role exozomů obsahujících galektiny jako diagnostických, prognostických a efektorových markerů GBM, s využitím skupiny pacientů před, během a jeden rok po terapii. Komunikace mezi neuronálními a vaskulárními buňkami z pohledu šíření exosomů a za použití glykonanoterapeutik – inhibitorů galektinů - bude sledována s využitím modelů hematoencefalické bariery (BBB), a to jak formou perfusního dynamického modelu, tak formou perfuzního modelu s aplikací mikrofluidiky.


NOVÝ IN VITRO MODEL PRO STUDIUM PATOGENEZE A LÉČBY HYPERTROFICKÝCH JIZEV VYTVOŘENÝ METODOU TKÁŇOVÉHO INŽENÝRSTVÍ, REG. Č. NU22-06-00016

Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (řešitel: Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2025

Popis projektu: Porucha hojení ran po operacích či popáleninách je komplikace, která je nejen vážným estetickým a psychologickým problémem, ale i funkčním problémem poškozené tkáně. Hypertrofické jizvy nežádoucím způsobem mění mechanické vlastnosti hojené tkáně; např. snižují její pružnost. Pacienti pociťují svědění či bolest, či dochází k omezení hybnosti v místě jizvy. Cílem tohoto projektu je (i) charakterizovat a porovnat tkáň hypertrofické jizvy, fyziologické jizvy a normální kožní tkáně, (ii) charakterizovat a porovnat buňky uvedených tkání v konvenčních kulturách in vitro, (iii) metodami tkáňového inženýrství vytvořit 3D funkční modely hypertrofické jizvy in vitro a (iv) využít tyto 3D modely při testování vlivu anti-fibrózních působků, které mohou vývoji hypertrofické jizvy předejít nebo alespoň zmírnit průběh tohoto patologického stavu.


MODELOVÁNÍ TOKU V INTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH VE VZTAHU KE ZMĚNÁM ENDOTELU A ROZVOJI INTRAKRANIÁLNÍCH ANEURYZMAT, REG. Č. NU22-08-00124

Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (řešitel: doc. MUDr. Aleš Hejčl, PhD.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.), Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (MUDr. Lucia Machová-Urdzíková, PhD.), Univerzita Karlova (RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.), Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.), Fakultní nemocnice v Motole (Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.), Masarykova univerzita (Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2022 – 31. 12. 2025

Popis projektu: Ruptura intrakraniálního aneuryzmatu (IA) způsobuje jeden z nejvážnějších typů krvácivé mozkové příhody vyznačující se vysokou morbiditou a mortalitou. Změny v hemodynamice uvnitř mozkových aneuryzmat souvisí se zánětlivými změnami v cévách včetně aktivace makrofágů, což způsobuje poškození endoteliálních buněk. Strukturální změny v cévách pak vedou ke snížení pevnosti cévní stěny mající za následek zvýšení rizika růstu či ruptury IA. V tomto projektu budeme studovat vztah mezi hemodynamickými změnami pomocí počítačové modelace toku krve a zánětlivými změnami ve stěně vzorků intrakraniálních aneuryzmat získaných během operace (klipu) aneuryzmatu. Dále budeme modelovat poškození endotelu za různých hemodynamických podmínek pomocí laboratorních modelů. Pro laboratorní testování budou využity mikrofluidní modely aneuryzmat zpracované na základě vstupních dat reálných pacientů. Data získaná z laboratorních modelů budou korelována s modely získanými matematickými kalkulacemi. Dále budou laboratorní modely využity pro testování nových terapeutických agens. Bude testován vliv statinů a extracelulárních vezikul mezenchymálních kmenových buněk na stabilizaci a hojení poškozeného endotelu. Nové poznatky mohou vést k lepšímu porozumění vlivu hemodynamiky na poškození cévní stěny s následným růstem a rupturou mozkových aneuryzmat. Zkoumání nových léčebných modalit může přispět k vývoji potenciální preventivní léčbě u pacientů s diagnostikovaným neprasklým IA.


SEKVENČNÍ HYBRIDNÍ ABLACE VERSUS SAMOSTATNÝ CHIRURGICKÝ CRYOMAZE V LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ (STUDIE SURHYB): MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ STUDIE, reg. č. NV19-02-00046

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: Prof., MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI), Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Centrum Kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Nemocnice České Budějovice, a.s., Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc

Doba trvání projektu: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2023

Popis projektu: Cílem projektu je klinická studie, která srovnává sekvenční hybridní výkon, tj. chirurgickou CryoMAZE proceduru následovanou radiofrekvenční katétrovou ablací, se samostatně provedeným CryoMAZE výkonem u pacientů s perzistující fibrilací síní. Díky užití nejpřísnějšího možného sledování pacientů po těchto výkonech za pomocí IR má tato studie možnost dosáhnout validních cílů schopných ovlivnit budoucí doporučené postupy, zejm. při specifické akcentaci přídatného efektu RFA u pacientů podstupujících konkomitantní CryoMAZE proceduru.


MONITORACE BIOMARKERŮ SÉRA U PACIENTŮ S AKUTNÍM PORANĚNÍM MÍCHY, REG. Č. NU21-08-00286

Příjemce: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. (řešitel: Mgr. Nataliya Romanyuk, PhD.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: doc. MUDr. Aleš Hejčl, PhD.), Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. (Ing. Lukáš Valihrach, PhD.),

Doba trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2024

Popis projektu: Poranění míchy je vážným klinickým problémem, které každoročně způsobuje trvalé postižení více než 180 000 osobám na celém světě. Závažnost počátečního poškození hraje významnou roli při určování povahy a rozsahu sekundární odpovědi a tím i volbě vhodné terapeutické intervence. Současné klinické metody charakterizující závažnost úrazů jsou však založené na funkčních testech, na které se nelze bezprostředně po úrazech spoléhat, protože jsou často ovlivněné šokem, dalšími poraněními, či intoxikací drogami nebo alkoholem. Abychom mohli vyvinout nový indikátor, který by byl schopný diagnostikovat závažnost míšního poranění během akutní fáze, plánujeme provést globální profilování mikroRNA (miRNA) v krevním séru zdravých a zraněných jedinců. Na základě získaných údajů identifikujeme miRNA, jejichž exprese bude korelovat se
závažností míšního poranění. Výsledky budou porovnány s anamnézou každého pacienta a budou vypracována diagnostická kritéria pro posouzení závažnost poranění míchy během akutní fáze. Naše data poskytnou důležité informace pro pochopení patofyziologie míšního poranění a přispějí k vývoji nových diagnostických strategií. Cílem tohoto projektu je vyvinout nový indikátor pro zhodnocení závažnosti míšního poranění během akutní fáze.


Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu, reg. č. NV19-04-00270

Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (řešitel: doc. MUDr. David Netuka, PhD.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.), Fakultní nemocnice Ostrava (MUDr. Tomáš Hrbáč), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (MUDr. Aleš Hejčl, PhD.), Univerzita Karlova (RNDr. Jaroslav Hron, PhD.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2022

Popis projektu: Cílem karotické endarterektomie je prevence ischemické cévní mozkové příhody, jedné z nejčastějších příčin trvalého postižení či úmrtí ve vyspělých zemích. Současná indikační doporučení jsou založena dominantně na hodnocení stupně stenózy způsobené aterosklerotickým plátem. Přestože je známo, že charakter plátu může souviset s jeho rizikem klinické symptomatologie, zatím není vyjádřen v současných doporučeních American Heart Association (AHA). Na vývoj a charakter plátu má nejspíše velký význam hemodynamika v karotickém řečišti. Cílem projektu je popsat vztah mezi hemodynamickými parametry a charakterem karotického plátu. Správnost matematických kalkulací má být potvrzena pomocí laboratorních modelů karotických stenóz. Vizí projektu je získat nástroj, který by dokázal včas diferencovat rizikové pláty od těch méně rizikových a poskytl možnost časné intervence před rozvojem klinické symptomatologie a tím zefektivnil význam preventivních opatření, jakým je karotické endarterektomie.


Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku – studie DAPT-SHOCK AMI, reg. č. NV19-02-00086

Příjemce: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (řešitel: Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. FESC.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: Prof., MUDr. Pavel Červinka, PhD, FESC, FSCAI), Nemocnice Na Homolce, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, Masarykova univerzita

Doba trvání projektu: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2022

Popis projektu: Cílem projektu je v multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studii srovnat efektivitu parenterálního cangreloru s doporuč. léčbou ticagrelorem na 1) adenozindifosfátem aktivovanou agregaci destiček a na 2) výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným iniciálně kardiogenním šokem, kteří podstupují primární perkutánní koronární intervenci. Výsledky studie přispějí zásadním způsobem k optimalizaci protidestičkové léčby u těchto nemocných. Zvyšující se průměrný věk populace a stoupající incidence ischemické choroby srdeční jsou příčinou narůstajícího podílu populace s potenciálním rizikem kardiogenního šoku. Projekt je snahou o zlepšení prognózy těchto nemocných s nejvyšším trombotickým rizikem a nejvyšším rizikem smrti.

Korelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat, reg. č. 17-32872A

Příjemce: Fakultní nemocnice u svaté Anny (řešitel: MUDr. Aleš Hejčl PhD.)

Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (spoluřešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.), Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (RNDr. Jaroslav Hron PhD.), Fakultní nemocnice v Motole (Prof. MUDr. Josef Zámečník PhD.)

Doba trvání projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020

Popis projektu: Roste počet jedinců s náhodně diagnostikovanou mozkovou výdutí, jejíž prasknutí vede k nejtěžší formě cévní mozkové příhody. Metoda počítačového modelování hemodynamiky se snaží popsat patofyziologii a riziko ruptury mozkové výdutě. V tomto projektu budou využívány modely hemodynamiky kalkulované na základě neinvazivních radiodiagnostických metod a pomocí vlastního algoritmu vyvinutého v Matematickém ústavu Univerzity Karlovy. Hlavním cílem projektu je u pacientů operovaných pro mozkovou výduť, prasklou i neprasklou, popsat parametry hemodynamiky a tyto korelovat s histologickými změnami cévní stěny vaku aneuryzmatu. Dalším cílem je u skupiny sledovaných neprasklých aneuryzmat, která je vedena v multicentrické databázi sdílené několika neurochirurgickými pracovišti v ČR, popsat vývoj hemodynamických parametrů v čase a porovnat s výsledky hemodynamiky prasklých aneuryzmat. Projekt pomáhá vytvářet multioborovou platformu s mezinárodní spoluprací pro výzkum hemodynamiky mozkových aneuryzmat.


Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTC) u pacientů s adenokarcinomem plic pomocí mikrofluidního čipu, reg. č. 16-29738A

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. (řešitel: MUDr. Martin Čegan)
Spolupříjemci: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr. Jan Malý, Ph.D.), Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vývoj mikrofluidního čipu, který umožní izolovat (kvantifikovat) populace cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve vzorku periferní krve pacientů s histologicky prokázaným adenomkarcinomem plic fáze Iib-IV a rozdělit je dle jejich fenotypového projeu. Cílem je zhodnocení klinické relevance různých fenotypů CTC buněk na včasnou diagnostiku adenokarcinomu plic, korelovat je se stádiem onemocnění, rozdělit pacienty na high/low risk skupiny, predikovat diagnózu a ve výsledku uzpůsobit léčbu z hlediska individuálních potřeb pacienta.
 

Poškození endotelu u novorozenců: diagnostický význam biomarkerů a mikropartikulí u onemocnění ovlivňujících novorozeneckou mortalitu a morbiditu, reg. č. 16-27800A

Příjemce: Thomayerova nemocnice (řešitel: MUDr. Jan Janota, Ph.D.)
Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (MUDr. Tomáš Binder), Univerzita Karlova v Praze (MUDr. Jan Živný, Ph.D.)
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Cílem projektu je detekce biomarkerů endoteliální aktivace a poškození v perinatálním období. Solubilní endoteliální faktory a endoteliální mikropartikule budou analyzovány v pupečníkové a periferní krvi zralých a nezralých novorozenců s chorioamniitidou a preeklampsií a novorozenců s infekcemi a perinatální hypoxií. Průkaz biomarkerů endoteliálního poškození může významně zlepšit časnou diagnostiku závažných zánětových komplikací a snížit novorozeneneckou mortalitu a morbiditu.

Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy, reg. č.16-30965A

Příjemce: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 
(řešitel: doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR)
Spolupříjemci: Krajská zdravotní, a.s. (MUDr. Filip Cihlář), Fakultní nemocnice Ostrava (Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO), Fakultní nemocnice Hradec Králové (Prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc., EBIR)
Doba trvání projektu: 1.4.2016 – 31.12.2019
Popis projektu:
Postižení extrakraniálních tepen aterosklerózou je příčinou 15-20% ischemických iktů. Vzhledem k tomu, že vztah mezi závažností stenózy tepny a vznikem mozkové ischemie není, zvláštně u asymptomatických stenóz, uspokojivě definován. Stále větší pozornost se v poslední době zaměřuje na příčinu nestability aterosklerotického plátu a jejího vlivu na vznik mrtvice. Cílem projektu je analýza výsledků ultrazvukového zobrazení plátu při onemocnění krkavice a následně srovnání těchto výsledků s obdobnou analýzou s pomocí CT a MR. Cílem studie je rovněž srovnání charakteristiky plátu u symptomatických a asymptomatických stenóz a následné ověření hypotézy, že s pomocí ultrazvuku, CT a MR mozku je možné identifikovat pláty se zvýšeným rizikem periprocedurálního rizika mozkové ischemie, definované s pomocí MR, u pacientů s onemocněním krkavice léčených stentem (CAS). Stanovením CT, MR a ultrazvukové charakteristiky nestabilního plátu může vést k zpřesnění indikací stentingu krkavice, stejně jako ke změnám v konzervativní terapii u pacientů s onemocněním krkavice.

Statutární město Most

NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ OCHRANY MAJETKU PACIENTŮ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE MOST, O.Z.

V rámci dotace Statutárního města Most bylo pořízeno 6 ks uzamykatelných čtyřskříněk.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 01. 01. 2018 - 31.12. 2018

Výše poskytnuté dotace: 35.000 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na instalaci uzamykatelných skříněk na Chirurgické oddělení k zajištění ochrany osobního majetku pacientů v době hospitalizace.


Název projektu: Nákup přístrojů a vybavení pro Nemocnici Most, pro subjekt Krajská zdravotní, a.s.

V rámci dotace Statutárního města Mostu bylo pořízeno 21 ks elektricky polohovatelných lůžek, 21 ks nočních stolků a 28 ks antidekubitních matrací.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 25. 11. 2016 - 31.5. 2017

Výše poskytnuté dotace: 1 000 000 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na dokončení vybavení lůžky akutní péče gynekologického oddělení šestinedělí a chirurgického oddělení Nemocnice Most, o. z. s cílem náhrady starých, již nefunkčních lůžek s efektem zvýšení komfortu pro pacienty i personál. Lepší pojezdová manipulace, výrazné zvýšení komfortu pacientů s možností polohování ložní plochy i struktury ložní plochy, navíc s vertikálním polohováním a  snadnou údržbou v rámci pravidelného 
hygienicko - epidemiologického režimu lůžka.

 

NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÁ ODDĚLENÍ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE MOST, O.Z.

V rámci dotace Statutárního města Mostu bylo pořízeno 11 ks uzamykatelných skříněk.

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 14.06. 2017 - 31.12. 2017

Výše poskytnuté dotace: 43.875 Kč

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na instalaci uzamykatelných skříněk na Gynekologicko-porodnickém oddělení k zajištění ochrany osobního majetku pacientů v době hospitalizace.

Statutární město Chomutov

Název projektu: Celonárodní Konference registrovaných sester - ročník XIII. KORN a XI. ročník Internistického dne

Rada statutárního města Chomutova schválila žádost o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na Celonárodní konferenci registrovaných sester – ročník XIII. KORN a XI. ročník Internistického dne, která se bude konat dne  30. 11. 2017 v Městském divadle Chomutov. 


Název projektu: XII. CELONÁRODNÍ KONFERENCE REGISTROVANÝCH SESTER

Statutární město Chomutov finančně podpořilo pořádání celonárodní Konferenci registrovaných sester, která se konala 29.4.2016 v Městském divadle Chomutov.


http://www.kzcr.eu/avizo-krajska-zdravotni-porada-v-chomutove-xii-celonarodni-konferenci-registrovanych-sester-a-x-internisticky-den.aspx?id=0ae41650-c6b1-46a8-9ed3-ee28428274ca

Statutární město Teplice

NÁZEV PROJEKTU: NÁKUP porodních van a závěsných porodních systémů pro porodní sály KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. – NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.

Realizace projektu: 5.5.2023 - 31.3.2024

Dotace: 1 600 000 Kč

Popis: Díky finanční podpoře Statutárního města Teplice došlo k realizaci nákupu 2 porodních van a 2 závěsných porodních systémů do zcela nově zrekonstruovaných prostor porodních sálů v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Teplice, o.z. 


NÁZEV PROJEKTU: NÁKUP OPERAČNÍCH INSTRUMENTÁRIÍ PRO CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. – NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.

Realizace projektu: 8. 10. 2019 - 30. 11. 2020

Dotace: 1 125 699 Kč

Popis:

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu centrálních operačních sálů v Nemocnici Teplice, o.z. budou z dotace Statutárního města Teplice pořízena operační instrumentária (operační síta, zevní fixátory a sterilizační kontejnery) k novým a modernějším technologiím, které zlepší kvalitu péče o naše pacienty.


Název projektu: Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Realizace projektu: 22. 9. 2016 - 31. 12. 2016

Dotace: 4 000 000 Kč

Popis:

Projekt přinesl především zásadní zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty a návštěvníky polikliniky, potažmo nemocnice a také zlepšení přístupu do polikliniky. Součástí projektu bylo i vybudování nové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Dále bylo vybudováno nové veřejné osvětlení včetně elektrických rozvodů a realizována byla také celková revitalizace zelených ploch.Výsledkem úprav je i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.


Název projektu: Lůžka 2016

V rámci dotace Statutárního města Teplice bude pořízeno 17 elektricky polohovatelných lůžek 
vč. matrací a příslušenství a 19 nočních stolků pro lůžková oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Webové stránky:

Obnova přístrojové techniky a dovybavení oddělení šestinedělí a novorozenců

Doba trvání projektu: 7/2016 – 9/2017

Projekt podpořen z dotace Města Litvínov. Cílem projektu bylo zajištění obnovy a modernizace nezbytného přístrojového vybavení pro poskytování neodkladné zdravotní péče a dovybavení Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. v návaznosti na rekonstrukci porodnice a šestinedělí. Z dotace byl nakoupen neonatální plicní ventilátor a monitorovací centrála k monitorům.

Ústecký kraj

PROGRAM:  PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2023

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 4/2023 – 11/2023

Výše dotace: 198 000 Kč

V rámci projektu se uskutečnilo 5 vzdělávacích akcí:

XII. ročník konference EMERGENCY 2023

Mostecký chirurgický den

Konference centra plánované chirurgie ruky a nohy

Ústecké chirurgické dny

Internistický den Ústeckého kraje

Cílem projektu bylo zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci odborného personálu a prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých oborů. 


PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2023

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2023 – 12/2023

Výše dotace: 1 147 500 Kč

Z programu jsou podpořeny tyto 3 projekty:

1)      Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 337 500 Kč

2)      Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 270 000 Kč

3)      Program zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice – 540 000 Kč


PROGRAM:  PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2022

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 4/2022 – 11/2022

Výše dotace: 278 000 Kč

V rámci projektu se uskutečnilo 5 vzdělávacích akcí.

XI. ročník konference EMERGENCY 2022

Konference centrálních operačních sálů a sterilizace

Výroční traumatologická konference, 70 let traumatologie v Ústí nad Labem

Jerieho kardio den

Internistický den Ústeckého kraje

Cílem projektu bylo zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci odborného personálu a prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých oborů. 


PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2022

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2022 – 12/2022

Výše dotace: 1 380 000 Kč

Z programu jsou podpořeny tyto 3 projekty:

1)      Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 430 000 Kč

2)      Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 300 000 Kč

3)      Program zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice – 650 000 Kč


PROGRAM:  PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2021

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10/2021 – 12/2021

Výše dotace: 246 000 Kč

V rámci projektu se uskutečnilo 5 vzdělávacích akcí.

Výroční vědecká konference MNUL

II. Ústecké chirurgické dny

Internistický den Ústeckého kraje

Jerieho kardio den

Mostecký pediatrický den

Cílem projektu bylo zvyšovat a prohubovat kvalifikaci odborného personálu a prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých oborů. 


PROGRAM: PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2020

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 7/2020 – 9/2021

Výše dotace: 7 139 600,- Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče. Jedná se o nákup kancelářského nábytku, elektrických spotřebičů a ostatního vybavení.

Dále proběhla realizace akce, díky které došlo k obnově dlouhodobého majetku v podobě modernizace prostor, které využívá zdravotnický personál. Jedná se o rekonstrukci šaten sanitářů v budově I Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.

V rámci realizace projektu došlo také k dodávce a montáži speciálního zdravotnického nábytku na oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče, a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícímu zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče (např. šatny, sociální zázemí, kuchyňka/místnost pro občerstvení apod.)

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2020

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10/2020 – 12/2021

Výše dotace: 38 539 500,00 Kč

Popis projektu:

V rámci právě probíhajícího projektu bude realizován nákup elektricky polohovatelných lůžek vč. příslušenství a nákup zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodné vybavení potřebného pro poskytování kvalitních zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče v KZ, a.s..

http://www.kr-ustecky.cz/

PROGRAM:  PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2020

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 9/2020 – 12/2020

Výše dotace: 90 000 Kč

V rámci projektu se uskutečnila pouze 1 vzdělávací akce. Ostatní plánované akce byly z důvodu koronavirové pandemie zrušeny.  

Výroční vědecká konference MNUL

Dne 8. září 2020 proběhla Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Konference je každoročně spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Zúčastnili se jí představitelé Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., kvestor Ing. Leoš Nergl, děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. - a RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.


PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2021

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2021 – 12/2021

Výše dotace: 1 480 000 Kč

Z programu byly podpořeny tyto 3 projekty:

1)      Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 430 000 Kč

2)      Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 300 000 Kč

3)      Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice - 750 000 Kč


PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2020

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2020 – 12/2020

Výše dotace: 1 400 000 Kč

Z programu byly podpořeny tyto 3 projekty:

1)      Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 350 000 Kč

2)      Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 300 000 Kč

3)      Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice - 750 000 Kč


PROGRAM: PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2019

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 4/2019 – 12/2019

Výše dotace: 410 000 Kč

V rámci projektu bylo se uskutečnilo celkem 11 vzdělávacích akci:

X. Ročník konference Emergency 2019

38. severočeská transfuziologická konference v rámci 70. Výročí založení Transfúzního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy neocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Výroční vědecká konference MNUL spojená s oslavou 125. výročí nemocnice

V. Děčínské chirurgické dny

17. Perinatologické dny Ústeckého kraje

IV. Konference COS a CS

7. Děčínský den komplexní interní péče

Výroční vědecká konference KZ, a.s.

Slámův ORL den

XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky, IV. Kongres České společnosti terapie ruky

Jerieho kardio den

PROGRAM: PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2019

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 5/2019 – 6/2020

Výše dotace: 5 597 590,- Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče. Jedná se o nákup kancelářského nábytku, elektrických spotřebičů a ostatního vybavení.

Dále proběhla realizace několika akcí, díky kterým došlo k obnově dlouhodobého majetku v podobě modernizace prostor, které využívá zdravotnický personál. Akce byly realizovány v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. a v Nemocnici Děčín, o.z.

Díky realizaci projektu došlo ke zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče, a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícímu zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče (např. šatny, sociální zázemí, kuchyňka/místnost pro občerstvení apod.)

PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2019

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2019 – 12/2019

Výše dotace: 1 350 000 Kč

Z programu byly podpořeny tyto 3 projekty:

1)      Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 300 000 Kč

2)      Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 300 000 Kč

3)      Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice - 750 000 Kč

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2019

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10/2019 – 12/2020

Výše dotace: 39 046 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla zakoupena elektricky polohovatelná lůžka pro intenzivní a resuscitační péči vč. příslušenství a zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru nezbytné k poskytování kvalitní akutní lůžkové péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.

Nová pacientská lůžka vč. příslušenství významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu. Nově zakoupené zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru přispívají k plynulému chodu pracovišť akutní lůžkové péče intenzivní i standardní všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s. a přispívají ke zvýšení kvality zdravotní péče, efektivnější diagnostice a úspěšnosti léčby pacientů.

http://www.kr-ustecky.cz/

PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2018

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2018 – 12/2018

Výše dotace: 1 400 000 Kč

Z programu byly podpořeny tyto 4 projekty:

1) Rehabilitace hrou – rehabilitační odd. Masarykovy nemocnice - 100 000 Kč

2) Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 250 000 Kč

3) Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 300 000 Kč

4) Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení – RHB stacionář Nemocnice Teplice - 750 000 Kč

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2018

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 6/2018 – 7/2020

Výše dotace: 50 202 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla zakoupena elektricky polohovatelná a mechanicky polohovatelná lůžka vč. příslušenství a zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru nezbytného k poskytování kvalitní akutní lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová pacientská lůžka vč. příslušenství významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu. Nově zakoupené zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru přispívají k plynulému chodu pracovišť akutní lůžkové péče intenzivní i standardní všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s. a přispívají ke zvýšení kvality zdravotní péče, efektivnější diagnostice a úspěšnosti léčby pacientů.

http://www.kr-ustecky.cz/

PROGRAM: PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2018

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 3/2018 – 12/2018

Výše dotace: 500 000 Kč

V rámci projektu bylo se uskutečnilo celkem 14 vzdělávacích akci:

Bez laboratoře se neobejdete III.

IX. Ročník konference Emergency 2018

V. Krajská konference sester  2018

III. Konference COS a CS

16. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Sympozium severočeských psychiatrů 2018

Kurz validace podle Naomi Feil

Kurz chirurgie periferních nervů

Slámův ORL den

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a.s.

6.Děčínský den komplexní interní péče

Den kardiocentra

Ošetřovatelská péče v geriatrii

58. Otologický den

PROGRAM: PROGRAM PODPORA LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2017

VIII. Ročník celostátní odborné konference "EMERGENCY 2017" – 22. 3. 2017
Toto odborné setkání je již tradiční, letošní konference byla osmou v pořadí. Zúčastnilo se přes 250 účastníků. Program konference byl velice pestrý, nechyběla ani prohlídka Emergency pro zájemce. V rámci této konference byla prezentována akutní a mechanická trombektomie, transplantační medicína, tachykardie, defibrilace, traumatická brániční kýla a další důležitá témata.

Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 17. 5. 2017
Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., je  spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z MNUL. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční ceny vedení nemocnice ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní, a.s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Sympozium severočeských psychiatrů 2017 – 
26. – 27. 5. 2017
Toto odborné setkání je tradičním setkáním psychiatrů a dalších zájemců o tuto oblast. Byly prezentovány vybrané přednášky, např. moderní antidepresiva, prostituce, spolupráce adiktologa a psychiatra na psychiatrickém oddělení, léčba závislostí atd.

IV. Děčínský chirurgický den – 5. – 6. 6. 2017
Odborná konference IV. Děčínské chirurgické dny nabídla bohatý program. Byla prezentována odborná témata: Miniinvazivní chirurgie, traumatologie, varia, sesterská sekce a videosekce. Konference se zúčastnilo přes 150 účastníků. Konference byla velkým lákadlem, povedlo se také zajistit prezentaci robotického systému Da Vinci Xi.

II. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace – 8. – 9. 6. 2017
I druhý ročník konference se vydařil a měl velký ohlas. Konference se zúčastnilo přes 250 účastníků. Ke konferenci se zapojily chirurgické obory jako neurochirurgie, úrazová chirurgie, hrudní chirurgie, centrální operační sály, dětská chirurgie a další. V rámci této konference byla prezentována následující odborná témata: multioborová spolupráce – trend moderní medicíny, bezpečnost pacienta a personálu na operačním sále, práce na operačních sálech z pohledu sestry, hygiena, dezinfekce, sterilizace a varia.

15. perinatologické dny Ústeckého kraje – 
15. – 16. 6. 2017
Toto odborné setkání je tradičním setkáním Gynekologicko-porodnické kliniky a Novorozeneckého oddělení, ale i všech, kteří se o témata neonatologie a perinatologie zajímají. Zúčastnilo se přes 100 účastníků. Byly prezentovány výsledky perinatologické péče v Ústeckém kraji 2016, výsledky neonatologické péče v Ústeckém kraji 2016, a také novinky v neonatologii. Nechyběly ani kazuistiky, principy ATB léčby, přednáška ohledně komplikace porodu atd.

VII. Mostecké dny sester – 12. 9. 2017
Toto sedmé odborné setkání nelékařských zdravotních pracovníků se uskutečnilo tradičně v Mostě. Konference se zúčastnilo kolem 100 účastníků. V rámci odborného programu konference byla prezentována témata týkající se problematiky vzdělávání sester, které je prioritní problematikou nelékařských profesí. Současně proběhly diskuze nelékařských profesí celého Ústeckého kraje.

Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a.s. – 14. 9. 2017
Dne 14. 9. 2017 proběhla od 17:00 hod. do 19:00 hod. Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, a.s., spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2016. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční ceny vedení Krajské zdravotní, a. s. ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní, a. s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Německo-České ORL dny - Slámovy ORL dny – 12. – 13. 10. 2017
Tato prestižní konference byla 24. nadregionální konferencí s mezinárodní účastí. I tento ročník měl velký ohlas a zúčastnili se jí mnozí odborníci z Čech i Německa. Konference byla zaměřena především na aktivní účast mladých lékařů z obou zemí. Pro konání akce se zvolila dominanta Ústí nad Labem a to zámeček Větruše. Celý program probíhal v angličtině a byl rozdělen na bloky, které zahrnovaly témata z otorinolaryngologie.

Traumatologická konference, k 65. výroční samostatné trumatologie v Ústí nad Labem – 16. – 17. 10. 2017
Projekt byl realizován formou dvoudenní mezinárodní konference. V rámci odborného programu konference byly prezentovány přednášky týkající se traumatologie končetin, pánve a páteře v českém a anglickém jazyce. Byl vydán Sborník abstrakt pod názvem Infekt v kostní chirurgii – AOTrauma sympózium, ISBN 978-80-270-2688-3. Sborník obsahuje stručný výtah jednotlivých prezentací a umožnil účastníkům konference rychle se zorientovat v dané problematice.

5.děčínský den komplexní interní péče – 19. 10. 2017
Projekt byl realizován formou jednodenní konference. V rámci odborného programu konference byly prezentovány dva bloky přednášky, a to blok primářů a blok mladých internistů. V „Bloku primářů“ bylo připraveno osm přednášek, např. EKG v diferenciální diagnostice u praktika a na interním příjmu, paliativní péče na interním oddělení a mobilní hospic či diagnostika a léčba srdeční slabosti. „Blok mladých internistů“ nabídl mimo jiné témata nevšednosti neselektovaného interního příjmu nebo kazuistiky z interního JIP 2017.

Základy ošetřovatelství v geriatrii – 
16. 11. 2017
Tato konference se uskutečnila poprvé a sklidila úspěch. Konference se zúčastnilo přes 70 účastníků převážně z Oddělení následné péče v Ryjicích Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Během konference zazněly názory na pohledy poskytování ošetřovatelské péče z pohledu lékaře i sestry.

Ústecký chirurgický den – 23. – 24. 11. 2017
Konference disponovala kvalitním odborným programem. Na programu se podíleli přední lékaři z celé České republiky. Zúčastnilo se přes 160 účastníků. Na konferenci byla prezentována témata jako trendy v onkochirurgii, cévní chirurgie a varia. Souběžně proběhla s lékařskou sekcí také sesterská sekce, která přilákala nelékaře převážně z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2017

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 7/2017 – 6/2018

Výše dotace: 5 356 000,- Kč

Popis projektu:

V rámci projektu budou nakoupena elektricky a mechanicky polohovatelná lůžka, včetně přístrojů (EKG přístroj, léčebný laser, monitor s defibrilátorem, biolampa, oxygenerátor) a další drobné zdravotnické vybavení potřebné k poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová lůžka a příslušenství významně přispějí ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu.

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2017

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 6/2017 – 11/2018

Výše dotace: 36 403 500,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byla zakoupena elektricky polohovatelná a mechanicky polohovatelná lůžka vč. příslušenství a zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru nezbytného k poskytování kvalitní akutní lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová pacientská lůžka vč. příslušenství významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu. Nově zakoupené zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru přispívají k plynulému chodu pracovišť akutní lůžkové péče intenzivní i standardní všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s. a přispívají ke zvýšení kvality zdravotní péče, efektivnější diagnostice a úspěšnosti léčby pacientů.

http://www.kr-ustecky.cz/

PROGRAM: PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2017

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1/2017 – 12/2017

Výše dotace: 1 618 000 Kč

Z programu byly podpořeny tyto 4 projekty:

1)Rehabilitace hrou – rehabilitační odd. Masarykovy nemocnice - 152 000 Kč

2)Rozvoj mobilní specializované paliativní péče Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice        v Ústí nad Labem – 250 000 Kč

3)Program substituční léčby závislých na opioidech – psychiatrie MNUL - 350 000 Kč

4)Zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizovaná ve zdravotnickém zařízení – RHB       stacionář Nemocnice Teplice - 866 000 Kč

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2016

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 7/2016 – 8/2018

Výše dotace: 36 257 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu byl zakoupen/a:

1)Ultrazvukový přístroj – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

2)Laparoskopická věž – Nemocnice Děčín, o. z.

3)Rentgenový přístroj s C-ramenem – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

v nejbližší době bude zakoupena:

1) Magnetická rezonance (MR) - Nemocnice Chomutov, o. z.

Přístroji a zařízeními jsou dovybavena tato oddělení: 

- oddělení Emergency Krajské zdravotní,a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

- oddělení gynekologicko-porodnické Krajské zdravotní,a.s. - Nemocnice Děčín, o. z.

- oddělení ortopedie Krajské zdravotní,a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Nově zakoupené přístroje a zařízení přispějí ke zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.

PROGRAM: PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE – 2016

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 11/2016 – 6/2017

Výše dotace: 5 356 000,- Kč

Popis projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno 71 ks elektricky polohovatelných lůžek, 5 ks elektricky polohovatelných lůžek s bočním náklonem, 10 ks mechanicky polohovatelných lůžek vč. příslušenství a další drobné zdravotnické vybavení potřebné k poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová lůžka a příslušenství významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích a zjednodušují práci ošetřovatelského personálu.

Program: Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí 2016

 VII. ročník celostátní odborné konference "EMERGENCY 2016" - 23.3.2016
Tato vzdělávací akce v roce 2016 je cíleně zaměřena na problematiku akutní i neakutní medicíny na urgentním příjmu.

Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem – 25.5.2016
Výroční vědecká konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se koná každoročně od roku 2010 a je spojena s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejlepším jednotlivcům a kolektivům nemocnice. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční ceny vedení nemocnice ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní, a.s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí n. L, o.z.

I. Konference centrálních operačních sálů a sterilizace - 26.5.2016

Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro zdravotníky pracující na operačních sálech
a sterilizaci, ale i pro ty, kteří s těmito provozy spolupracují nebo se o nich chtějí něco dozvědět. Akce je zaměřena na historii a současnost operačních sálů a sterilizace, na práci na operačních sálech, dále na rentgenové přístroje na operačních sálech – bezpečnost práce, ochranu, hygienu, dezinfekcí a sterilizaci.III. Krajská konference sester Ústí nad Labem 2016 - 9.6.2016
Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro nelékařské profese. K účasti budou přizváni studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem a studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Hlavním tématem konference je celostátně diskutovaná otázka vzdělávání sester, jejich uplatnění na trhu práce a jejich prosazení ve společnosti. Problematika nedostatku sester, náročnost tohoto povolání včetně kasuistik v ošetřovatelském procesu budou dalšími tématy přednášek.


Světový den srdce - 25.9.2016
Akce je zaměřena na rizika vzniku kardiovaskulárních chorob a uskuteční se v rámci celosvětového dne srdce. Součástí akce bude „Den otevřených dveří na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
 
23. nadregionální konference s mezinárodní účastí "Slámův den" - Chirurgie nádorů orofaryngu – 30. 9. 2016
Vzdělávací akce je prestižní záležitostí pro Otorinolaryngologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., mezinárodního významu, tématicky zaměřena na chirurgii nádorů orofaryngu. Konference je zařazena mezi oficiální akce konané pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
http://www.kzcr.eu/konference/ORL2016/

Výroční vědecká konference Krajská zdravotní, a.s. – 4. 10. 2016
Dne 4. října 2016 proběhla od 13 hod. do 17 hod. Výroční vědecká konference Krajské
zdravotní, a.s., spojená s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z Krajské zdravotní, a.s. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje výroční ceny vedení nemocnice ve spolupráci s Vědeckou radou Krajské zdravotní, a.s., které předsedá prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky MNUL.

4. Děčínský den komplexní interní péče – 13. 10. 2016
Konferenci navštívilo zhruba 250 lékařů a nelékařů z daného oboru. V rámci této konference byly prezentovány přednášky Role CT na urgentním příjmu, Tromboembolická nemoc – kazuistiky, Cévní mozkové  příhody, co je nového – kazuistiky. Po odborném programu měli možnost hosté zúčastnit se večerní prohlídky zámku Děčín.

1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví – 3. 11. 2016
V rámci této konference byla prezentována Vědecká knihovna UJEP, představení Severočeské vědecké knihovny s využití jejích fondů pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, evropská dobrovolná služba v knihovně, marketing knihovny… Konference poskytla řadu odborných informací, přinesla i společenská setkání a navázání nových kontaktů.

Krajský traumatologický seminář a odborná konference všeobecných sester - 1. 12. 2016
Konferenci navštívilo zhruba 150 lékařů a nelékařů z daného oboru. V rámci této konference byly prezentovány přednášky např.: Paklouby humeru, komplexní trauma pánve v Traumacentru ÚL, sportovní traumatologie v MNUL, o.z. Konference se zúčastnili také zástupci z Německa, kteří také přednášeli a podělili se tak o své zkušenosti v zahraničí. Na odborný program volně navázal společenský večer, který se uskutečnil v restauraci Panorama.  

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2016 –
6. 12. 2016
Konferenci navštívilo zhruba 100 lékařů a nelékařů z daného oboru. V rámci této konference byly prezentovány přednášky o využití CTC u pacientů s karcinomem plic, změny ventilačních funkcí u pacientů po resekci plic, pneumoperitoneum v diferenciální diagnostice brániční kýl.

Program: Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2015

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 10/2015 – 3/2016

Popis projektu:

V rámci projektu bylo nakoupeno 28 lůžek intenzivní péče, 91 lůžek akutní lůžkové péče standardní a 7 lůžek následné péče vč. příslušenství pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Nová pacientská lůžka významně přispívají ke zvýšení komfortu hospitalizovaných pacientů v našich nemocnicích, ocení je hlavně senioři, imobilní pacienti a v neposlední řadě ošetřovatelský personál. 

http://www.kr-ustecky.cz/

Projekt "Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.",
reg. č. NF-CZ11-OV-1-016-2015

Místo plnění:Perinatologická centra Krajské zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Dotační zdroj:Finanční mechanismus Norska 2009 - 2014
Oblast podpory: Program CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví/
Public Health Initiatives
Celkové předpokládané náklady projektu:10 595 214 Kč vč. DPH
Celkové skutečné náklady projektu:9 508 730 Kč vč. DPH, z toho dotace 5 705 235 Kč (60 %)
Doba realizace projektu:od 2.3.2015 do 30.4.2017
Norské fondy

Norské fondy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název projektu: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu
a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0020

Příjemce dotace: Masarykova univerzita v Brně

Partneři projektu:

 • Krajská zdravotní, a. s.
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Nemocnice Jihlava, p.o.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů. Dalším prostředkem bude vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních nástrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se bude jednat o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejích výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

 

Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávání a odborné praxe VOŠ (INVOŠ)

Příjemci dotace: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Partneři projektu: Statutární město Most, United energy, a. s., Okresní hospodářská komora Most, Advokátní kancelář JUDr. Svoboda, Krajská zdravotní, a. s

Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 až 31. 1. 2014 

Cílem projektu je inovace, modernizace a zvýšení kvality stávajících vzdělávacích programů VOŠ žadatele s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím vytvoření interaktivních opor publikovaných na e-portálu pro denní i dálkovou formu vzdělávání v programu Právní asistence, Firemní ekonomika, sociálně právní činnost a Diplomovaná všeobecná sestra, zapojení odborníků z praxe supervizemi výukových opor a při utváření odborných kompetencí studentů a absolventů VOŠ žadatele, vytvoření a zapracování kreditního systému hodnocení pro program Právní asistence ve spolupráci s vysokoškolským sektorem, zvýšení intersektorální mobility pedagogických pracovníků VOŠ a inovace praktického vzdělávání a získání odborných kompetencí studentů VOŠ. Projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů žadatele a jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Zapojení Krajské zdravotní, a.s. jako partnera projektu: pracovníci Nemocnice Most budou zapojeni do projektu jednak jako supervizoři výukových opor, ke kterým zpracují stanoviska, do nichž promítnou potřeby praxe a současné trendy v oblasti zdravotnické praxe, jednak jako mentoři odborné praxe, kteří zhodnotí obsah i rozsah aktivizačních modulů praxe a jejich uplatnitelnost pro studenta, který praxi koná.

 
Ke stažení:
 • Logolink

 Název projektu: Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královehradeckém a Ústeckém kraji

Doba trvání projektu: 1.11.2012 - 30.4.2015

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. realizuje ve spolupráci s partnery - Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Krajskou zdravotní, a.s. Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem projekt, jehož cílem je vybudování a odborný rozvoj výzkumných týmů pro moderní obor neurovědy, se zaměřením na neuroonkologii a neuroregeneraci. Neurovědní výzkum je klíčovým oborem studovaným na Ústavu experimentální medicíny AV ČR, na kterém působí přední vědci v oblasti neurofyziologie a neuroonkologie; je zde prováděn mj. i výzkum léčebného využití kmenových buněk pro závažná neurologická onemocnění.

Propojením kapacit žadatele a partnerů vzniknou a rozvinou svoji činnost nové výzkumné týmy s napojením na aplikační sféru (nemocnice) v regionech s vysokou perspektivou rozvoje vědeckého výzkumu. Nové výzkumné týmy se budou odborně rozvíjet pod vedením zapojeného zahraničního vědeckého pracovníka Dr. G. Dayanithi a týmu školitelů z ÚEM. Projekt podpoří i několik desítek VŠ studentů u partnera prostřednictvím zavedení a výuky ve dvou nových tematicky zaměřených volitelných předmětech. 


Fond Ústeckého kraje

NÁZEV PROJEKTU:

VYBUDOVÁNÍ ZAHRADY PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 8/2021 – 7/2022

Výše dotace: 100 000,00 Kč

Popis projektu:

V rámci projektu došlo v prostoru mezi budovami onkologie a nukleární medicíny k odbornému prořezu a ošetření stromů. Dále byla zhotovena projektová dokumentace k vytvoření relaxační zóny pro pacienty Onkologie a budovy K + M v Podhájí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Za zbývající část dotace byly pořízeny 3 lavičky pro onkologické pacienty. 


Název projektu: 

ODMĚŇOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID-19

Příjemce dotace: Krajská zdravotní a.s.
Doba trvání projektu: 12.3.2020 – 31.8.2020
Výše dotace: 15 000 000,- Kč
Finanční prostředky byly využity na navýšení osobních nákladů v souvislosti s odměňováním zdravotnických pracovníků v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., kteří poskytovali vysoce rizikovou zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19 (především zaměstnance infekčního oddělení, kožního oddělení, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, dětských pracovišť, COVID jednotek/stanic a další).

NÁZEV PROJEKTU: 

XXXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

Příjemce: Krajská zdravotní a.s.
Webové stránky:
Popis projektu:
Tato konference je významná pro odbornou veřejnost i pro obyvatele Ústeckého kraje. V rámci odborného programu proběhly přednášky a diskuze odborníků v oboru perinatologie a fetomaternální medicíny.

Hlavními tématy konference pro rok 2016 byla růstová restrikce plodu a nová pravidla hodnocení kardiotokogramu (CTG) podle FIGO 2015.

Intrauterinní růstová restrikce (IRS) plodu úzce souvisí s problematikou předčasného porodu. Téma konference jsme zvolili záměrně vzhledem k situaci v našem kraji. Ústecký kraj léta vykazuje incidenci předčasného porodu, která je téměř dvojnásobná, než je celostátní průměr. IRS je jedna z nejčastějších příčin předčasně iatrogenně ukončeného těhotenství. Prezentace nových poznatků o příčinách IRS, nových diagnostických a léčebných postupů a jejich zavedení do každodenní medicínské praxe u této závažné komplikace těhotenství jistě přispěje ke zlepšení péče o tyto stavy.

Na konferenci byla též prezentována celorepubliková analýza perinatologických výsledků za rok 2015, analýza mateřské úmrtnosti, analýza výsledků neonatologické péče za rok 2015, upgrade doporučených postupů (indukce a preindukce porodu, potermínová gravidita, sepse v porodnictví a extrakční vaginální operace)


Název projektu:      

Dovybavení Nemocnice Most – investiční část
Dovybavení Nemocnice Most – neinvestiční část

Příjemce: Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Doba trvání projektu: 2/2014 – 31. 3. 2015
Popis projektu:

Z investiční části projektu byla třemi přístroji - laparoskopickou pumpou, vakuově-kompresivní terapií a retraktorovým systémem - dovybavena vybraná pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Drobnými přístroji a zařízeními neinvestičního charakteru je dovybaveno urologické oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Tyto přístroje a zařízení přispějí ke zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.


Název projektu:   
VI. Mostecké dny sester aneb Nemocnice  Most včera-dnes-zítra

Termín a místo konání: 2. prosince 2015, Městské divadlo Most
Webové stránky: VI. MOSTECKÉ DNY SESTER

Název projektu: 

22. odborná nadregionální konference s mezinárodní účastí Slámův den ORL - „Novinky ve FES““.

Termín a místo konání:  9. října 2015 , Hotel & restaurant Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky:   Slámův den ORL - „Novinky ve FES“

 

Název projektu:   

22. česko-japonské chirurgické sympozium

Termín a místo konání: 9. září 2015, Zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Webové stránky: 22. česko-japonské chirurgické sympozium

 

Název projektu:   

14. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Termín a místo konání: 4. června - 5. června 2015, Hotel Ostrov, Ostrov u Tisé
Webové stránky: 14. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Interní grantová agentura)

Název projektu: Změny frankční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem

Č. projektu: NT14448-3/2013

Příjemce:              Krajská zdravotní, a.s. (řešitel: Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemci:      Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta (spoluřešitel: Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.) Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, CSc.)

Doba trvání projektu: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zhodnocení přínosu vyšetření frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot k diagnostice normotenzního hydrocefalu. Magnetická rezonance mozku bude provedena skupině pacientů s normotenzním hydrocefalem před a po zkratovém výkonu, dále skupině s korovou atrofií a skupině zdravých dobrovolníků. Dále bude pacientům při likvorodynamickém vyšetřování odebrán vzorek mozkomíšního moku k analýze možných biomarkerů. Efekt zkratového výkonu bude hodnocen na základě dotazníku kvality života, dále pomocí walking testu a neuropsychologickým vyšetřením. Bude provedena statistická analýza hodnot DTI (frakční anizotropie, průměrné difuzivity) a volumetrických parametrů určených periventrikulárních struktur. Porovnáním hodnot u všech tří skupin určíme specifické změny na magnetické rezonanci mozku u pacientů s normotenzním hydrocefalem (NPH). Tím získáme diagnostickou metodu NPH rovnocennou k likvorodynamickému testování, které je invazivní. Zaměříme se také na určení prediktivní validity vyšetření na klinickou odpověď pacienta s NPH po zkratovém výkonu.

 

Název projektu: Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacentů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením.

Číslo projektu: NT 13883-4/2012

Příjemce: Krajská zdravotní, a.s. (řešitel Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.)

Spolupříjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií (spoluřešitel: RNDr. Karel Hrach, Ph.D.)

Doba trvání projektu: 21. 6. 2012 - 31. 12. 2015

Popis projektu:

Pacienti s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením jsou v akutní fázi ohroženi rozvojem ischémie mozku. Multimodální monitorace (MMM) může poskytnout časnou diagnostiku mozkové ischémie, a tak prodlužuje terapeutické okno. Dále MMM umožňuje přímé sledování stavu mozkové tkáně a vlivu léčby na mozkovou tkáň u těchto pacientů. Cílem naší studie je korelovat jednotlivé parametry MMM a tím zlepšit porozumění patofyziologie sekundárního poranění mozku a vlivu aplikované terapie.


Program Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvalifikace a odborné spolupráce

Webové stránky projektu: http://www.netzwerkgesundheit.eu/

Webové stránky programu Cíl 3/Ziel 3: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html

Příjemce dotace:   Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft GmbH

Partneři:                 Krajská zdravotní, a.s.

                               Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
                               zdravotnická Ústí nad Labem

                               Technische Universität Dresden

                               Städtisches Klinikum Dresden Neustadt

Doba trvání projektu: 19. 8. 2011 až 30. 9. 2014

Popis projektu:

Lead partnerem projektu byl Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft  GmbH - Management Akademie Sachsen. Partnerem projektu na české straně byla kromě Krajské zdravotní, a.s. ještě ústecká Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická. Partnery na německé straně hranic byly Technische Universität Dresden a Städtisches Krankenhaus Dresden Neustadt. V projektu byly realizovány výměnné týdenní a měsíční stáže jednotlivců, týdenní skupinové studijní cesty, jednodenní konzultace zdravotníků, školení projektového managementu, výuka německého jazyka, multikulturní poznání a další. V oblasti vzdělávací byla záměrem spolupráce pedagogů a výměny studentů. V oblasti péče o zákazníka projekt napomohl rozvoji přeshraniční strategie na spolupráci při zlepšení péče o pacienta.

  

Název projektu: Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče při KZ, a.s.

Název programu: Vzdělávání, síťování, budování kapacit a zvyšování povědomí o dětské paliativní péči.

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1.10.2022 – 31.12.2023

Výše podpory: 162 411 Kč

Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitní, dostupnou a kontinuální podpůrnou a paliativní péči pro všechny rodiny dětí s život limitující a život ohrožující diagnózou prostřednictvím erudovaného multidisciplinárního týmu v celém Ústeckém kraji.

V rámci projektu se uskuteční semináře, stáže, kurzy a konference v rámci kterých bude proškolen personál jednotlivých nemocničních oddělení a PLDD v kraji, proškolení sociálních ústavů a hospicových pracovišť.

 

Název projektu: Krajské centrum dětské podpůrné a paliativní péče při KZ, a.s. – podpora týmu, Krajská zdravotní, a.s.

Název programu: Podpora poskytovatelů služeb dětské paliativní péče Bez vás by to nešlo.

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Doba trvání projektu: 1.4.2023 -  31.3.2025

Výše podpory: 1 050 480 Kč

Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitní, dostupnou a kontinuální podpůrnou a paliativní péči pro všechny rodiny dětí s život limitující a život ohrožující diagnózou prostřednictvím erudovaného multidisciplinárního týmu v celém Ústeckém kraji v souladu s Koncepcí paliativní péče o děti a dospívající. Na konci projektu by mělo mít každé dítě, které projde některou složkou centra vypracovaný plán další péče. Dalším důležitým cílem projektu je vypracování strategického plánu pro další rozvoj dětské paliativní péče.

 

 

Nadační fond Avast

Název projektu: Avast stipendium pro paliativní péči spočívající
ve stipendijní podpoře MUDr. Jany Dušánkové

Název programu: Spolu až do konce 2017

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Partneři:
¨        spádové domácí péče (ACME, Naděje)
¨        praktičtí lékaři
¨        lékaři zajišťující pohotovostní služby
¨        hospice, domovy důchodců (Hospic Most, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích,..)

Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 až 31. 12. 2019

Výše podpory: 299 750 Kč

Cílem projektu je především osobní rozvoj MUDr. Jany Dušánkové a členů týmu mobilního hospice (studijní pobyty, odborné kurzy). Z nadačního příspěvku budou také podpořena kazuistická setkání členů paliativní sítě KZ, a.s.

 Dalším nepřímým cílem projektu je vytvoření "paliativní sítě" (ambulance paliativní medicíny + paliativní nemocniční tým + mobilní hospic + hospicová lůžka) v oblasti spádu Krajské zdravotní, a. s., tzn. paliativního konziliárního týmu v každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní a.s. (Nemocnice Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín). Lůžková péče je pokryta dvěma lůžkovými hospici v Litoměřicích a v Mostě. Mobilní péče v oblasti Ústecka, Teplicka a Děčínska je pokryta Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice. Pro zajištění mobilní hospicové péče je nezbytné vytvoření dalšího týmu při nemocnici Most či Chomutov tak, aby byla pokryta péčí oblast Mostecka a Chomutovska.


Název projektu: Projekt mobilního hospice zřizovaného nemocnicí

Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s.

Partneři:
¨        spádové domácí péče (ACME, Naděje)
¨        praktičtí lékaři
¨        lékaři zajišťující pohotovostní služby
¨        hospice, nemocnice následné péče, domovy důchodců (Hospic Most, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Nemocnice následné péče Ryjice...)

Webové stránky Mobilního hospice

Webové stránky programu Spolu až do konce

Doba trvání projektu:1. 8. 2014 až 30.9.2015

Domácí hospic je provozován bez finanční spoluúčasti pacienta. Jeho provoz je umožněn díky grantové finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, kterou získala na zahájení provozu Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem v květnu 2014. Nadační fond AVAST se značným způsobem podílí na rozvoji mnoha oblastí paliativní péče v České republice.

Tato služba je určena pacientům, u kterých jsou veškeré možnosti léčby vyčerpány a jejich celkově se zhoršující stav neumožňuje nadále dojíždět na kontroly do zdravotnického zařízení a sám pacient si přeje zůstat v domácím prostředí. Odborný tým je důležitý i pro rodinné příslušníky a ostatní pečující osoby, neboť i pečující osoby potřebují odbornou pomoc, informace z oblasti sociálních služeb a zejména psychologickou pomoc.  

Cílem tohoto projektu je dosáhnout provozu mobilního hospice, jehož financování je plně zajištěno cestou zdravotních pojišťoven (hrazené výkony lékaře, zdravotní sestry, psychologa, event. sociálních pracovníků) a jež je součástí standardní nemocniční péče. Krajské zdravotní, a. s. se podařilo dosáhnout schválení úhrady paliativních výkonů lékaře všemi zdravotními pojišťovnami. Tím jsou umožněny návštěvy paliativního lékaře u pacientů v domácím prostředí. Sesterskou domácí péči zajišťují agentury domácí péče působící v Ústeckém kraji, které mají zkušenosti s paliativní hospicovou péčí a mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování tohoto druhu péče. Cílovou skupinou jsou v současné době pouze onkologičtí pacienti v paliativní péči ve spádové oblasti Ústí nad Labem a okolí (do cca 30 km). Výhledově při rozšíření péče a navýšení počtu lékařů lze zařazovat i pacienty s jinými onemocněními v terminálních stadiích. Pro umírající v České republice by prokázání ekonomické udržitelnosti modelu domácího hospice mohlo znamenat naději na zařazení domácí paliativní péče do standardní zdravotní péče a tím i výrazné zlepšení její dostupnosti.

Vedoucím mobilního hospicu je MUDr. Jana Dušánková

 

Prosím, čekejte