Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala ve středu 22. května 2019 Výroční vědeckou konferenci spojenou s oslavou 125. výročí nemocnice a předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2018 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podeváté, tentokrát v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Záštitu nad letošní vědeckou konferencí měli Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Masarykova nemocnice patří již dnes ke špičce zdravotnictví v České republice, v některých oborech i v zahraničním srovnání. Jedenáct klinik a špičková péče i na odděleních o tom mluví jasně. Řada našich lékařů přednáší i na mnoha vědeckých kongresech, sympoziích a konferencích na celém světě. Svědčí o tom ale i vysoká úroveň vědecké a publikační činnosti, která bude dnes oceněna. Mezi nimi je i řada republikových prvenství. Toto vše se promítá i do vysoké úrovně péče o zdraví občanů našeho kraje. A za to vám všem, lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům Masarykovy nemocnice upřímně děkuji nejen jménem svým, ale i jménem vedení Ústeckého kraje,“ řekl RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který Oldřicha Bubeníčka na slavnostním večeru zastoupil.

„Vážím si přístupu zkušených lékařů v Masarykově nemocnici, kteří dlouhodobě pomáhají mladším kolegům orientovat se a posouvat se dál na poli vědecko-výzkumné činnosti. Ti zase touží ve svých lékařských oborech po nových poznatcích, aby je mohli i dál předávat. Krajská zdravotní je v interních grantech doposud podpořila částkou 15 milionů korun. Děkuji všem, kdo svými vědeckými pracemi a odbornou publikační činností šíří dobré jméno Krajské zdravotní,“ uvedl při hodnocení letošní výroční vědecké konference předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Výroční vědecká konference pravidelně představuje to nejlepší, co se na půdě největší nemocnice Krajské zdravotní v předchozím roce podařilo. Vědecká a publikační činnost zde dlouhodobě dosahuje skutečně vynikající úrovně, která snese srovnání s těmi nejlepšími fakultními nemocnicemi. Za to se sluší poděkovat,“ dodal Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji nejen těm, kteří získali ocenění, ale všem, kdo vědeckou, výzkumnou a publikační činnost berou jako nedílnou součást svého povolání a přispívají k prestiži největší a nejvýznamnější nemocnice Krajské zdravotní. Jejich činnosti si cením o to více, že mnozí pracují v podmínkách personálního oslabení. Přesto na poli vědy a výzkumu dosahujeme trvale úspěchy. Děkuji  vedení Krajské zdravotní, představenstvu společnosti v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Novákem a Ústeckému kraji za jejich dosavadní velkou  podporu prostřednictvím  interních grantů. Můj velký dík patří i za spolupráci Fakultě zdravotnických studií v čele s děkanem docentem Havlem,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s. Celkem bylo vyhlášeno 19 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila neurochirurgická klinika, dále klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a kardiologická klinika. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získali: MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., z neurochirurgické kliniky, MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., a MUDr. Roman Mišičko, oba z kliniky úrazové chirurgie a kolektiv komplexního cerebrovaskulárního centra vedený MUDr. Ing. Davidem Černíkem, MBA, ve spolupráci s radiologickou klinikou vedenou přednostou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D. Cenu oceněným lékařům předali RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., získali: Mgr. Vlasta Čejnová z oddělení lékařské genetiky, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta neurochirurgické kliniky, MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie, a MUDr. Roman Škulec z kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdrželi: prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta kardiologické kliniky, MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., z neurochirurgické kliniky a kolektiv autorů MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Renata Přibíková, MUDr. Kateřina Kobrová. Cenu předali MUDr. Josef Liehne a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Poslední kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti Vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Jana Šubrtová z oddělení dětské chirurgie, Andrea Poláková a Markéta Limrová z oddělení centrálních operačních sálů, Jaroslava Rokošová a Renata Kunová, rovněž z oddělení centrálních operačních sálů, Bc. Michaela Capková, DiS., z dětské kliniky, Andrea Sujová, Lucie Lippertová, z neurochirurgické kliniky. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice, o. z., MUDr. Josef Liehne udělil zvláštní cenu MUDr. Danielu Nalosovi, dlouholetému  primáři anesteziologického oddělení v ústecké nemocnici, za jeho celoživotní práci pro toto oddělení a zásluhy o rozvoj nemocnice, kde působí již 46 let. Primář Nalos se významně zapojil i do vědecké a publikační činnosti, získal  řadu prestižních ocenění odborných společností.

Součástí doprovodného programu konference, kterou provázela moderátorka Iva Kubelková, bylo i vystoupení zpěvačky Hany Zagorové s kapelou, dámského smyčcového tria Inflagranti a zpěváka Josefa Vojtka.

Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.euKontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN a FZS UJEP (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN a FZS UJEP (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN a FZS UJEP
Prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
přednosta radiologické kliniky MN a FZS UJEP
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
přednosta kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MN a FZS UJEP 
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
přednosta neonatologické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN a FZS UJEP
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN a FZS UJEP
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku MN a FZS UJEP
MUDr. Jan Rejholec
primář chirurgického oddělení Děčín
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN


Prosím, čekejte